Стилістичні маркери пейоративної лексики в українськомовних мультфільмах

 • Andriy Babenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) https://orcid.org/0009-0002-0510-3618

Анотація

Дослідження зосереджене на аналізі популярних українськомовних мультфільмів, таких як "Губка Боб", "Тачки", "Шрек", "Пригоди Котигорошка та його друзів", "Говоримо українською" та "Сімпсони". Мета дослідження полягає у вивченні пейоративної лексики в мультиплікаційних фільмах із увагою до її властивостей впливати на мовну культуру дітей та формування їх світогляду. Важливим складником статті є аналіз різних типів комунікації в анімаційному контенті та його потенційний вплив на дитяче сприйняття світу через принципи інформатизації, імітації та ідентифікації з персонажами. З'яовано, як мультиплікація, що постає не лише засобом розваги, але й важливим елементом соціалізації, може формувати уявлення дітей про етико-культурні норми, стереотипи та соціальні ролі. Пейоративна лексика, яка для дорослих часто залишається непоміченою, може мати вирішальний вплив на дитячий розвиток, сприяючи появі агресивних моделей поведінки та формуванню негативних стереотипів. У контексті дослідження особлива увага приділяється мультфільмам, в мовленні персонажів яких присутня пейоративна лексика, що вимагає глибокого аналізу впливу на дітей. Крім того, розглядається вплив глобалізації на українську мультиплікаційну індустрію через імпорт іноземних мультфільмів, які несуть в собі культурні цінності та норми поведінки, часто відмінні від традицій українського соціокультурного контексту. Такі мультфільми можуть впливати на формування світогляду українських дітей, не завжди в позитивному аспекті. Тому у статті також акцентується увага на необхідності створення якісного вітчизняного мультфільмового контенту, який би відповідав національним культурним традиціям і цінностям. Метою такого контенту має стати сприяння позитивному мовленнєвому та емоційному розвитку дітей, а також формуванню у них адекватного розуміння соціальних норм і цінностей.

Ключові слова: пейоративна лексика, мультиплікація,  візуалізація, вербалізація, медіа, контент.

Інформація про автора: Бабенко Андрій Сергійович –  магістрант кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: babenko10122000@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран Е. О. Особливості сучасної мультиплікації для дітей. Інформаційне суспільство. Вип. 20, (лип. – груд.). С. 15–18.
 2. Вплив мультфільмів на розвиток особистості дитини дошкільного віку / В. Шинкаренко та ін. Acta paedagogica volynienses. № 4. С. 48–53. [Електр. ресурс]. URL: https://doi.org/10.32782/
  apv/2022.4.8 (дата звернення: 13.02.2024).
 3. Голод О.Є. Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 Германські мови. ЛНУ, 2001. 18 с.
 4. Гордієнко Д., Коваленко В. Вплив анімаційних фільмів на рівень тривожності дітей молодшого шкільного віку. Дніпро. Вісник ДНУ імені Олеся Гончара. Педагогіка і психологія. 2012. Вип.18. т. 20. № 9/1С. 57-65
 5. Городиська В. Використання мультфільмів для реалізації морального виховання старших дошкільників. Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психологічно-педагічні науки. № 4. С.146-150.
 6. Івченко Н. С. Карнавалізований анімаційний екодискурс: екологія емотивних мовних засобів. Нова філологія. № 84. С. 99–105. (дата звернення: 13.02.2024).
 7. Ковпак Ю.В. Медіалінгвістика як актуальний напрям сучасних досліджень: thesis. 2016. [Електр. ресурс]. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/
  handle/123456789/46570 (дата звернення: 13.02.2024).
 8. Кузебна В.В., Усик Л.М. Стилістичні особливості чорного гумору (на матеріалі мультиплікаційного фільму "Родина Адамсів"). Нова філологія. Т. 1, № 81. С. 180–190.
 9. Кульчицька О. Пейоративи як засіб вербалізації вираження негативного емоційного стану. Science and education a new dimension: philology, II(1). 2014. Issue: 17. 68-70.
 10. Левченко Т.М. Діалектизми як пейоративи у мові засобів масової інформації. Теоретична і дидактична філологія. Серія "Філологія". 2020. Вип. 31. С. 50–58.
 11. Мамич М. Вульгаризація мови дитячого мультиплікаційного тексту як психолінгвістична проблема. Психолінгвістика. №26(2). С. 260-277
 12. Мельник А.П. Англіцизми в німецьких та українських перекладах сучасних мультфільмів. Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 34. С. 24-32.
 13. Подкопаєва Ю.В., Бобнєва В.А. Вплив мультфільмів на психічний розвиток дитини: thesis. 2019. [Електр. ресурс]. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39984 (дата звернення: 13.02.2024).
 14. Попенко А.А. Засоби відтворення комічного в перекладі англомовних мультфільмів: master's thesis. 2020. [Електр. ресурс]. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81510 (дата звернення: 13.02.2024).
 15. Рябова П. Перекладацький аналіз дитячого мовлення в американських комедіях. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. №16 (227). Ч І. С.65-69.
 16. Сизонов Д. Терміносистема сучасної медіалінгвістики в міждисциплінарних контактах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. 46. С. 100-111.
 17. Титаренко І. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку. [Електр. ресурс].URL: https://kovraypiznayki.blogspot.com/2020/10/blog-post_78.html (дата звернення 08.10.2023)
 18. Юрковська М. М. Дискурс англомовної анімаційної комедії: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2011. 20 с.
 19. Leone R., Barowski L. MPAA ratings creep. Journal of children and media. Vol. 5, no. 1. P. 53–68.

 

ДЖЕРЕЛА

 1. Губка Боб квадратні штани. [Електр. ресурс]. URL: https://simpsonsua.tv/spongebob/ (дата звернення10.2023) 
 2. Пригоди Котигорошка та його друзів. [Електр. ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=eBlR2B8cwWk (дата звернення10.2023)
Опубліковано
2024-06-28
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА