Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями

 • Juliya Dyadyshcheva-Rosovetska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4366-3587

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.121-139

Статтю присвячено деяким методологічним питанням, що виникають при лінгвофольклористичному аналізі поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями, яку розглядаємо як текст усно-поетичний, згодом опрацьований літературно. Окреслено параметри міжмовної, міжконфесійної та міжетнічної трансмісії за умов значної тяглості в часі. Визначено проблеми, пов'язані з нашаруваннями не тільки темпоральними, але і в межах кількох етнічних традицій, а саме: давньоєгипетської, давньоєврейської, давньогрецької, давньослов'янської. Виділено ряд тропів та стилістичних фігур, що використовуються як засоби організації тексту або вживаються як компоненти для стилістичної симетрії. Це постійні епітети, різні типи повторів, анафор та епіфор, тавтологічних сполучень, плеонастичних сполучень, алегорії, порівняння, екфрасиси, специфічні композити тощо. Можливе залучення до дослідження поширених у фольклорі гіпербол, персоніфікацій, перифразів. Окреслено коло методологічних труднощів. Застережено щодо контрпродуктивності вивчення тропів у відриві від контекстів конкретних творів, в абстрактному позаетнічному континуумі, хоч і в синхронії та діахронії. Якщо в національних літературах, особливо на перших етапах їх розвитку, існують своєрідні жанрові системи, то й у фольклорі спостерігаються відмінності в жанрах у навіть споріднених етносів. Звідси необхідність врахування відмінностей між жанрами весільної поезії в давньому арамейському фольклорі та в усних традиціях народів, чиї книжники перекладали поему. Наголошено на важливості конкретного контекстуального вивчення тропів Пісні над Піснями, адже рух її текстів в часі та просторі – це зміна сприймань їх перекладачами, редакторами, переписувачами, що призводить до зрушень у розумінні та естетичному прийнятті пам'ятки читачами. Підкреслено, що повну картину можна отримати, лише дослідивши всі національні та етнічні гілки генеалогічного древа пам'ятки. Поставлено питання про місце в такому комплексному дослідженні релігійних алегорично-символічних тлумачень.

Ключові слова: методологія, лінгвофольклористика, лінгвостилістика, поетика, Пісня над Піснями, бібліїстика, тропи.

Інформація про автора: Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна – кандидат філологічний наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: dyadros@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аверинцев С.С. Древнееврейская литература. История всемирной литературы. Том первый. Москва : Наука, 1983. С. 271-302.
 2. Аверинцев С. Славянское слово и традиция эллинизма. Вопросы литературы. 1976. № 11. С. 152-161.
 3. Алексеев А.А. Еврейские источники в литературной традиции древней Руси. Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XVI Международный съезд славистов. Белград, 20‒27 августа 2018 г. Москва : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2018. С. 5–17.
 4. Алексеев А.А. К определению объема литературного наследия Мефодия (Четий перевод Песни песней). Труды отдела древнерусской литературы. Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1983. Т. ХХХVІІ. С. 229–255.
 5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Изд. 2-е, исправленное. Москва : Языки русской культуры, 1999. 896 с.
 6. Біблія. Старий заповіт. Переклад І. Огієнка [Електронний ресурс]. URL: http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/kniga-pesni-pesnej-solomona.html#g4
 7. Біблія. Старий заповіт. Переклад І. Хоменка [Електронний ресурс]. URL: http://ukrbible.at.ua/
 8. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / Репринт 5-го издания 1899 г., Москва, 1991. 1371 с.
 9. Веселовский А.Н. Из истории эпитета. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. В. М. Жирмунского. Изд. 2-е, испр.Москва : Едиториал УРСС, 2004. С. 73-92.
 10. Гиппиус А.А. Зализняк А.А. Берестяные грамоты из раскопок 2017 г. в Великом Новгороде и Старой Руссе. Вопросы языкознания. 2018. № 4. С. 7–24.
 11. Грищенко А.И. Славяно-русские пятикнижия XV–XVI вв. с правками и глоссами по Масоретскому тексту и другим семитским источникам: новые лингвотекстологические данные. Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XVI Международный съезд славистов. Белград, 20‒27 августа 2018 г. Москва : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2018. С. 62–81.
 12. Дядищева-Росовецкая Ю.Б. Своеобразие экфрасиса в Мефодиевом переводе Песни песней. Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения: [коллективная монография]. Siedlce, 2018. С. 532–546.
 13. Дядищева-Росовецька Ю.Б Повтори в поезії Тараса Шевченка як лінгво-поетичний фольклоризм. VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Збірник наукових статей / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. С. 48-57.
 14. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х–ХVІІ веков. Эпохи и стили. Ленинград : Издательство «Наука». Ленинградское отделение, 1973. 256 с.
 15. Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. Москва : Наука, 1968. 367 с.
 16. Потебня А. Мысль и язык. 2-е изд. Харьков : Тип. А. Дарре, 1892. 228 с.
 17. Програма ХVІ Міжнародного з’їзду славістів. Белград, 2018. 198 с. [Електронний ресурс]. URL : http://www.inmo.org.ua/assets/files/2018/XVI%20z'yizd%20slavistiv.%20Prohrama%20(2018).pdf
 18. 18. РосовецкийС. Эпическое своеобразие украинских народных дум. Studia Litterarum. 2018. Т. 3, № 1. С. 282–301.
 19. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні [Підручник­]. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 624 с.
 20. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков): Около 10 000 слов. Э. Благова, Р. М. Цейтлин, С. Геродес и др. Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва: Русский язык, 1994. 842 с.
 21. Тимошенко П.Д. Епітет. Шевченківський словник: У двох томах. / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР. Київ : Радянська енциклопедія, 1976. Т. 1 : А–Мол. С. 206.
 22. Топоров В.Н. Тропы. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 520–521.
 23. Цейтлин Р.М. Лексика старославянского языка (Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв.). Москва : Наука, 1977. 336 с.
 24. Цивьян Т.В. Модель мира и ее лингвистические основы. 3-е изд., испр. Москва : КомКнига, 2006. 280 с.
 25. Alter R. The Art of Biblical Poetry. Berkeley : Basic Books, 2011. 320p.
 26. Assis E. Flashes of Fire: A Literary Analysis of the Song of Songs. Edinburgh : T&T Clark, 2009. 304p.
 27. Dharamraj H. Green-Eyed Lovers: A Study of Jealousy in Song of Songs 8:5–7 Priscilla Papers. The academic journal of CBE International. Song of Songs, 32(1). Winter 2018. Р. 5-8.
 28. Gledhill T. The Message of the Song of Songs: The Lyrics of Love: BST Bible for Today Series. Leicester, UK : Inter-Varsity Press, 2004. 254 р.
 29. Hunt P. Poetry in the Song of Songs: A Literary Analysis. New York : Peter Lang, 2008. 368 p.
 30. Nestle – Aland. Septuaginta Graece. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. URL :https://manuscript-bible.ru/
 31. Slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha: Nakladatelství československé Akademie ved., 1966–1997 / Словарь старославянского языка. В 4 тт. / Репринт с издания Чешской Академии наук (1966–1997). Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2006. [Електронний ресурс]. URL : https://ksana-k.ru/?p=812
Опубліковано
2021-05-20
Як цитувати
Dyadyshcheva-Rosovetska, J. (2021). Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, (42), 121-139. Retrieved із https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/article/view/102
Розділ
МОВОЗНАВЧА АСПЕКТОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##