Процедура рецензування

1. Відповідно до міжнародних стандартів, публікації журналу проходять обов’язкове зовнішнє (подвійне "сліпе") рецензування з погляду актуальності, новизни, новаторської постановки проблем, чіткості формулювань дослідницьких завдань, логічності й обґрунтованості висновків. 

2. Кожен текст, поданий для публікації у журнал, підлягає змістовій та формальній оцінці.

3. Стаття надсилається двом зовнішнім рецензентам, які аналізують текст на предмет актуальності та новизни дослідження, самостійності авторських спостережень, мовного оформлення та відповідності галузевому профілю збірника. Час на рецензування – до 30 днів. Рецензентів призначає головний редактор видання без погодження з редакцією. Над анотаціями та технічними вимогами до статті працює відповідальний секретар з авторами.

4. Рецензії є конфіденційними та відповідають нормам етичної політики видання. Авторам не повідомляються імена Рецензентів, Рецензентам не повідомляються імена Авторів. Взаємодія Рецензентів і Авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції.

5. Рецензенти не можуть використовувати результати дослідження, представлені в статті для публікації.

6. Рецензенти можуть запропонувати:

 • рекомендувати до друку;
 • рекомендувати до друку (після доопрацювання);
 • відмовити в рекомендації друку;
 • призначити додаткове рецензування іншим експертом

7. Процедура рецензування полягають у перевірці:

 • наукового рівня статті, зокрема її актуальності, наявності в ній неолінгвістичної проблеми, її значущості для вирішення важливих наукових і практичних завдань, коректності й доцільності застосування методів  при проведенні дослідження, формулюванні висновків та ін.;
 • правильності використання фахової (спеціальної) термінології;
 • смислового наповнення й доречності структурування статті;
 • коректності і повноти використаних наукових джерел.

8. Статті членів Редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

9. Остаточне рішення щодо рекомендації до друку приймається головним редактором видання та Міжнародною редколегією. Позитивні рецензії, які засвідчують можливість прийняття статей до друку, оприлюднюються на засіданнях Редакційної колегії.

✅ Середній показник відмови у прийнятті рукопису до друку – 34%
✅ Основні причини відмови у публікації:

 • порушення етичної політики видання;
 • невідповідність галузевому профілю видання;
 • плагіат та / або самоплагіат (див. Система Антиплагіат);
 • низька наукова якість статті (немає покликань на авторитетні світові праці, статті у реферативних базах, передусім Scopus та Web of Science);
 • відсутня актуальність і новизна дослідження;
 • не достатня база доведень отриманих наукових результатів, неповними чи нелогічними є висновки;
 • не коректне мовно-стилістичне та технічне оформлення.