Цілі та проблематика

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» є інноваційною платформою для обміну результатами наукових досліджень із сучасних напрямів лінгвістики українських та зарубіжних учених. Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні роботи, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців. Окремі випуски присвячені ювілейним датам в лінгвістиці. Тематика корелює з актуальною проблематикою мовних комісій Міжнародного комітету славістів.

Основна мета видання – комплексне висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики, розв’язання актуальних, перспективних, дискусійних питань стилістики та неолінгвістики в їх множинних дослідницьких парадигмах.

Цілі видання:

  • висвітлення теоретичної та прикладної аспектології сучасної лінгвістики;
  • сприяння розвитку неонапрямів лінгвістики в її синкретичних зв’язках і парадигмах;
  • популяризація результатів інноваційних лінгвістичних досліджень українських та зарубіжних учених;
  • обмін актуальною науковою інформацією між провідними лінгвістами України та світу;
  • впровадженняактуальних лінгвістичних ідей у практичне життя;
  • розвиток української лінгвістики в контексті світового соціогуманітарного простору.

Проблематика Збірника: актуальні проблеми розвитку лінгвістики та мовної комунікації. У Збірнику презентуються результати досліджень з таких лінгвістичних галузей: історії та стилістики, теорії та філософії мови, медіалінгвістики, лінгвістичної експертизи та юрислінгвістики, сугестивної та психолінгвістики, бізнесової та політичної лінгвістики та ін. сучасних напрямів лінгвістики.

Видання розраховано на фахівців у галузях філології, соціальних комунікацій, філософії, культурології, психології, соціології, історії та інших соціогуманітарних дисциплін, а також науковців вищих навчальних закладів.

Найближчі перспективи розвитку Збірника: підвищення міжнародного визнання, зокрема за рахунок індексації статей журналу в наукометричних базах Web of Science, Scopus та інших, зростання індексу цитування (імпакт-фактору) тощо. Це передбачено Статутом та Редакційною політикою видання.

Головне завдання Збірника – репрезентація сучасних лінгвістичних ідей в українському / світовому науковому контексті.

Головний принцип роботи Редакції – академічна доброчесність та прозорість, наукова об’єктивність, неупередженість до часткової тематики та / або окремих авторів, здорова фахова конкурентність, популяризація інноваційних напрямів лінгвістики.