Для авторів

До Збірника подаються лише публікації, які раніше не були оприлюднені (частково чи повністю), відповідають тематиці та проблематиці видання, є оригінальними для сучасної лінгвістики.

Рукописи просимо надсилати на apultp@univ.net.ua чи style_m_k@ukr.net

Приклад оформлення див. тут
Завантажити шаблон статті

Видання платне. Вартість 1 стор. складає 100 ₴ (3€). Середня вартість за публікацію - 1500 ₴ (50€). Фінансування авторів покриває роботу web-сайту наукового збірника, розміщення матеріалів у реферативних базах даних та друк паперової версії видання. 

Кожен Автор має:

  • ознайомитися з Етичною політикою видання перед поданням статті;
  • забезпечити новизну, достовірність та оригінальність результатів дослідження, коректно покликаючись на праці інших науковців;
  • не допустити будь-які прояви плагіату чи самоплагіату;
  • гарантувати, що стаття не була оприлюднена раніше чи запропонована для розгляду до іншого видання

Ми дотримуємося Комітету з етики в публікаціях (COPE), Етичного онлайн-ресурсу для редакторів видавництва Elsevier. Усі публікації ліцензовані на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License

Автор має бути зареєстрований у системі ORCID, а його здобутки мають бути представлені на наукових платформах, зокрема в системі Google ScholarВітаються публікації авторів, які мають ID в системах Publons (Web of Science) та Scopus Preview

Редакція не розглядає реферативні статті, які не становлять загального інтересу й не містять перспективних висновків в контексті неолінгвістики та соціальних комунікацій. Кожна стаття проходить подвійне «сліпе» рецензування Рецензентами (див. Рецензування)

Середній час на рецензування – до 30 днів
Середній показник відмови у публікації - 34% (див. Причини відмови у публікації)

Мова публікації: українська, англійська. 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Обсяг статті: від 12 сторінок, що відповідає світовим стандартам наукової публікації (від 20000 знаків)

2. Текст статті повинен відповідати чинним вимогам ДАК України та міжнародним науковим стандартам і обов’язково містити постановку проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз найновіших публікацій із теми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (з підтвердження методик, таблиць, графіків), висновки дослідження й перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі

3. Комп’ютерний варіант статті повинен відповідати таким вимогам:

– шрифт Times New Roman;
– поля: вгорі – 2,5 см; внизу – 9,54 см; зліва – 2,5 см; справа – 6,84 см;
– відступи від колонтитула: вгорі – 2,75 см; внизу – 9 см;
– абзацний відступ – 1,25 см;
– міжрядковий інтервал – одинарний;
– для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], де 5 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 141 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу мають бути у круглих дужках (І. Франко);
- згадувати у статті дослідника рекомендовано у форматі: О. Потебня, Д. Чижевський, В. Русанівський.  

4. Матеріали подавати в такій послідовності (відповідно в кожному з інформаційних блоків – українському та  англійському):

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації);
‑ прізвище та ініціали автора подаються посередині (розмір 11 кеглів, курсив);
- індивідуальний ID (ORCID), ScopusID, Web Web of Science ResearcherID посередині;
- назва статті (українською, англійською мовами в кожному з інформаційних блоків) набирається через рядок по центру (розмір 11 кеглів, жирний шрифт);
анотації 1800 знаків (без пробілів) українською, англійською мовами; до кожної з анотацій подаються ключові слова (не більше десяти слів) (розмір 10 кеглів, курсив);
- інформація про автора / авторів подається українською та англійською мовами після анотації у відповідному інформаційному блоці (розмір 10 кеглів, курсив) в такій послідовності: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада / навчання в аспірантурі, докторантурі; структурний підрозділ (факультет / інститут, кафедра); назва навчального закладу чи установи, електронна адреса;
- текст статті – через інтервал після назви (розмір 11 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний);
- списки літератури подаються через рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку в рубриці ЛІТЕРАТУРА (розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний) / REFERENCES.
– списки умовних скорочень назв джерел (за наявності) (розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал - одинарний) подаються після списку літератури через один інтервал (в оригіналі та транслітерованому варіанті).

5. Література оформляється згідно з чинними бібліографічними вимогами, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Основна частина посилань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5-7 років. Рекомендовано у дослідженні покликатися на рейтингові публікації авторів з реферативних баз Scopus та Web of Science.

Варто мінімізувати посилання на тези конференцій та збірники, які не входять до цитованих реферативних баз. Не допускаються покликання на Вікіпедію та інші он-лайн енциклопедії.

Необхідно розрізняти наукову літературу та джерела. 
Необхідно переконатися в тому, що всі покликання, наведені в тексті, підтверджені в списку літератури. 

6. References оформлюється відповідно до стилю APA, напр.:

 

Phillipson,  R.   (1992).  Linguistic Imperialism. Oxford,  UK  :  Oxford University Press  [in English].

Shevchenko,  L. (2014). Medialexicography in the linguistic perspective [Medijna leksykografija v  lingvistychnij perspektyvi].  Aktual'ni problemy ukrai'ns'koi' linvgistyky: teorija i praktyka,  28,  7–16 [in Ukrainian].

Van Dijk, T. (1997). What is Political Discourse Analysis? Belgian Journal of Linguistics,  11(1),  11–52.  https://doi.org/10.1075/bjl.11.03dij [in English].

 

Якщо цитованому джерелу присвоєний цифровий ідентифікатор DOI, то його обов’язково необхідно вказати:

 

Shevchenko, L. & Syzonov, D. (2017). Principles of lexicographic representation of new words and phraseology in mass media [Pryncypy leksykografichnoi' reprezentacii' novyh sliv ta frazeologizmiv u mas-media]. Actualni problemy ukrayinskoyi lingvistyky: teorija i praktyka, 34, 76-85. https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.76-85 [in Ukrainian].

 

Транслітерувати літературу можна за цим покликанням

При отриманні підтвердження про позитивне рішення щодо публікації статті, автору надсилається Угода про конфлікт інтересів. Оригінал угоди надсилається на електронну адресу (сканована чи фотокопія) Редакції Збірника.

Усі статті після позитивного рецензування розміщуються на web-сторінці Збірника до виходу паперової версії видання (до 1 липня та 1 лютого кожного року). Електронна версія видання подається у місячний термін до реферативних електронних баз (див.  Індексація в міжнародних базах), паперова версія – у провідні бібліотеки України. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Збірника представлений на офіційному сайті Збірника у розділі АРХІВ, включаючи поточний номер.