Вимоги до публікації

1. Обсяг статті: від 12 сторінок, що відповідає світовим стандартам наукової публікації (від 20000 знаків)

2. Текст статті повинен відповідати чинним вимогам ДАК України та міжнародним науковим стандартам і обов’язково містити постановку проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз найновіших публікацій із теми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (з підтвердження методик, таблиць, графіків), висновки дослідження й перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі

3. Комп’ютерний варіант статті повинен відповідати таким вимогам:

– шрифт Times New Roman;
– поля: вгорі – 2,5 см; внизу – 9,54 см; зліва – 2,5 см; справа – 6,84 см;
– відступи від колонтитула: вгорі – 2,75 см; внизу – 9 см;
– абзацний відступ – 1,25 см;
– міжрядковий інтервал – одинарний;
– для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], де 5 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 141 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу мають бути у круглих дужках (І. Франко);
- згадувати у статті дослідника рекомендовано у форматі: О. Потебня, Д. Чижевський, В. Русанівський.  

4. Матеріали подавати в такій послідовності (відповідно в кожному з інформаційних блоків – українському та  англійському):

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації);
‑ прізвище та ініціали автора подаються посередині (розмір 11 кеглів, курсив);
- індивідуальний ID (ORCID), ScopusID, Web Web of Science ResearcherID посередині;
- назва статті (українською, англійською мовами в кожному з інформаційних блоків) набирається через рядок по центру (розмір 11 кеглів, жирний шрифт);
анотації 1800 знаків (без пробілів) українською, англійською мовами; до кожної з анотацій подаються ключові слова (не більше десяти слів) (розмір 10 кеглів, курсив);
- інформація про автора / авторів подається українською та англійською мовами після анотації у відповідному інформаційному блоці (розмір 10 кеглів, курсив) в такій послідовності: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада / навчання в аспірантурі, докторантурі; структурний підрозділ (факультет / інститут, кафедра); назва навчального закладу чи установи, електронна адреса;
- текст статті – через інтервал після назви (розмір 11 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний);
- списки літератури подаються через рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку в рубриці ЛІТЕРАТУРА (розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний) / REFERENCES.
– списки умовних скорочень назв джерел (за наявності) (розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал - одинарний) подаються після списку літератури через один інтервал (в оригіналі та транслітерованому варіанті).

5. Література оформляється згідно з чинними бібліографічними вимогами, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Основна частина посилань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5-7 років. Рекомендовано у дослідженні покликатися на рейтингові публікації авторів з реферативних баз Scopus та Web of Science.

Варто мінімізувати посилання на тези конференцій та збірники, які не входять до цитованих реферативних баз. Не допускаються покликання на Вікіпедію та інші он-лайн енциклопедії.

Необхідно розрізняти наукову літературу та джерела. 
Необхідно переконатися в тому, що всі покликання, наведені в тексті, підтверджені в списку літератури. 

6. References оформлюється відповідно до стилю APA, напр.:

 

Phillipson,  R.   (1992).  Linguistic Imperialism. Oxford,  UK  :  Oxford University Press  [in English].

Shevchenko,  L. (2014). Medialexicography in the linguistic perspective [Medijna leksykografija v  lingvistychnij perspektyvi].  Aktual'ni problemy ukrai'ns'koi' linvgistyky: teorija i praktyka,  28,  7–16 [in Ukrainian].

Van Dijk, T. (1997). What is Political Discourse Analysis? Belgian Journal of Linguistics,  11(1),  11–52.  https://doi.org/10.1075/bjl.11.03dij [in English].

 

Якщо цитованому джерелу присвоєний цифровий ідентифікатор DOI, то його обов’язково необхідно вказати:

Shevchenko, L. & Syzonov, D. (2017). Principles of lexicographic representation of new words and phraseology in mass media [Pryncypy leksykografichnoi' reprezentacii' novyh sliv ta frazeologizmiv u mas-media]. Actualni problemy ukrayinskoyi lingvistyky: teorija i praktyka, 34, 76-85. https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.76-85 [in Ukrainian].

Транслітерувати літературу можна за цим покликанням