Вимоги до публікації

1. Обсяг статті: від 12 сторінок, що відповідає світовим стандартам наукової публікації (від 20000 знаків)

2. Текст статті повинен відповідати чинним вимогам ДАК України та міжнародним науковим стандартам і обов’язково містити постановку проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз найновіших публікацій із теми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (з підтвердження методик, таблиць, графіків), висновки дослідження й перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі

3. Комп’ютерний варіант статті повинен відповідати таким вимогам:

– шрифт Times New Roman;
– поля: вгорі – 2,5 см; внизу – 9,54 см; зліва – 2,5 см; справа – 6,84 см;
– відступи від колонтитула: вгорі – 2,75 см; внизу – 9 см;
– абзацний відступ – 1,25 см;
– міжрядковий інтервал – одинарний;
– для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], де 5 – номер джерела відповідно до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 141 – номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу мають бути у круглих дужках (І. Франко);
- згадувати у статті дослідника рекомендовано у форматі: О. Потебня, Д. Чижевський, В. Русанівський.  

4. Матеріали подавати в такій послідовності (відповідно у трьох інформаційних блоках – українському, англійському й російському):

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації);
‑ прізвище та ініціали автора подаються посередині (розмір 11 кеглів, курсив);
- індивідуальний ID (ORCID), ScopusID, Web Web of Science ResearcherID посередині;
- назва статті (українською, англійською та російською мовами в кожному з інформаційних блоків) набирається через рядок по центру (розмір 11 кеглів, жирний шрифт);
анотації 1800 знаків (без пробілів) українською, англійською та російською мовами; до кожної з анотацій подаються ключові слова (не більше десяти слів) (розмір 10 кеглів, курсив). Анотації, подані іноземною мовою, не повинні бути дослівним перекладом україномовного варіанту;
- інформація про автора / авторів подається українською, англійською та російською мовами після анотації у відповідному інформаційному блоці (розмір 10 кеглів, курсив) в такій послідовності: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада / навчання в аспірантурі, докторантурі; структурний підрозділ (факультет / інститут, кафедра); назва навчального закладу чи установи, електронна адреса;
- текст статті – через інтервал після назви (розмір 11 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний);
- списки літератури подаються через рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку в рубриці ЛІТЕРАТУРА (розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний) / REFERENCES.
– списки умовних скорочень назв джерел (за наявності) (розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал - одинарний) подаються після списку літератури через один інтервал (в оригіналі та транслітерованому варіанті).

5. Література оформляється згідно з чинними бібліографічними вимогами, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

Напр.: 

1.  Међнародни комитет слависта. Савез славистичких друштава Србиjе. Тезе и резимеи. У два томе. Том 1. Jезик. ХVІ Међнародни конгрес слависта. Београд, 20–27. VІІІ. 2018. 376 c.
2. Юрислінгвістика : словник термінів і понять / укладачі: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015.
3. Шевченко Л. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: монографія. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. 478 с.
4.  Шевченко Л., Сизонов Д. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас- медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. No34. С. 76-85.
5.  Van Dijk T. What is Political Discourse Analysis? Belgian Journal of Linguistics. No11(1). С. 11–52.

!!! Основна частина посилань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5-7 років. Рекомендовано у дослідженні покликатися на рейтингові публікації авторів з реферативних баз Scopus та Web of Science.

Варто мінімізувати посилання на тези конференцій та збірники, які не входять до цитованих реферативних баз. Не допускаються покликання на Вікіпедію та інші он-лайн енциклопедії.

Необхідно розрізняти наукову літературу та джерела. 
Необхідно переконатися в тому, що всі покликання, наведені в тексті, підтверджені в списку літератури. 

6. References оформлюється відповідно до стилю APAнапр.:

1. International Committee of Slavists. Union of Slavic Societies of Serbia. Theses and summaries. In two volumes (2018). [Mezhnarodny` komy`tet slavy`sta. Savez slavy`sty`chky`x drushtava Srby`je. Teze y` rezy`mey`. U dva tome]. Tom I. Jezy`k. XVI Mezhnarodny` kongres slavy`sta. Beograd, 20–27. VIII. [in Serbian].
2. Legal linguistics : The dictionary of terms and concepts (2015). [Juryslingvistyka : slovnyk terminiv i ponjat] / L. Shevchenko, D. Dergach, D. Syzonov, I. Shmatko / L. Shevchenko (ed.). Kyiv : VPC "Kyivskyj universytet" [in Ukrainian].
3. Shevchenko, L. (2001). Intellectual evolution of the Ukrainian literary language: theory of analysis [Intelektual'na evoljucija ukrai'ns'koi' literaturnoi' movy: teorija analizu: monografija]. Kyiv : VPC "Kyi'vs'kyj universytet" [in Ukrainian].
4. Shevchenko, L. & Syzonov, D. (2017). Principles of lexicographic representation of new words and phraseology in mass media [Pryncypy leksykografichnoi' reprezentacii' novyh sliv ta frazeologizmiv u mas-media]. Current issues of Ukrainian linguistics : theory and practice, 34, 76-85. https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.76-85 [in Ukrainian].
5. Van Dijk, T. (1997). What is Political Discourse Analysis? Belgian Journal of Linguistics, 11(1), 11–52. https://doi.org/10.1075/bjl.11.03dij [in English].

 

!!! Якщо цитованому джерелу присвоєний цифровий ідентифікатор DOI, то його обов’язково необхідно вказати:

 

Транслітерувати літературу можна за цим покликанням