Феномен натовпу як текст і дискурс

 • Liliia Monastyrova Національна академія Національної гвардії України; кафедра філології, перекладу та стратегічних комунікацій (Україна) https://orcid.org/0000-0002-4973-7308

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.43-65

Статтю присвячено дослідженню натовпу як текстового і дискурсивного об'єкта; визначенню дискурсивних параметрів натовпу. Співвіднесено формування уявлень про натовп як текст і дискурс зі становленням у лінгвістиці антропоцентричної парадигми, що формувалася у напрямі від тексту і мовної особистості до дискурсу і дискурсивної особистості / спільноти. Проєктуючи результати наукових пошуків XIX-XX століття (праці Г. Ле Бона, Е. Канетті, Г. Тарда, З. Фройда та ін.) у площину лінгвістики, автор робить висновок, що феномен натовпу розглядався у текстовому вимірі, йому притаманні бути такі характеристики: гіпер- та інтертекстуальність, вкорінення ідей через такі фактори, як раса, вірування, традиції, час, освіта й виховання; транслювання ключових кодів словами-концептами, що мають узагальнений смисл (СВОБОДА, РІВНІСТЬ, СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ тощо); використання сугестивних засобів задля спонукання натовпу до певних дій та ін. Перетворення натовпу-тексту на натовп-дискурс починається з глобалізацією масових рухів. Для дослідження натовпу як дискурсу актуальними є такі підходи критичного дискурс-аналізу: дослідження "влади в дискурсі й влади над дискурсом"; дискурс є ідеологічно забарвленим та вбудованим у певну культуру, ідеологію або історію; дискурс є формою соціальної поведінки. Дослідження натовпу як дискурсу має вирішуватися у маргінальному вимірі на перетині наук – лінгвістики, психології, соціології, юриспруденції. Критичний дискурс-аналіз як науковий метод об'єднує підходи різних наук й дасть змогу не лише дослідити натовп у дискурсивному вимірі, а й спрогнозувати можливі проактивні заходи, визначити наративи, меседжі, концепти, що дозволять організувати соціальну поведінку натовпу у мирному русі.

Ключові слова: "розумний натовп", текст, дискурс, критичний дискурс-аналіз, соціальна поведінка.

Інформація про автора: Монастирьова Лілія Володимирівна –  аспірант; доцент кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій; Національна академія Національної гвардії України.

Електронна адреса: monastyryova.lilia@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти на основі документів НАТО (англійсько-український та українсько-англійський словник) / Л.Компанцева, О.Акульшин, Н. Акульшина, Т. Дєдушкіна, О. Заруба, О. Зубченко, І. Хома, Н. Чернігівська. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. 336 с.
 2. Бацевич Ф.С. Нариси з теорії тексту : монографія. Львів, 2019. 280 с.
 3. Бріцин М.В. Модальна граматика дискурсу як один із напрямів семантико-синтаксичних досліджень. Мовознавство. 2006. № 2-3. С. 101-110.
 4. БлуммерГ. Коллективное поведение. Психология масс. Самара, 1998. С.535-588.
 5. Водак Р. Критическая лингвистика и критический анализ дискурса. Политическая лингвистика. 2011. № 4 (38). С. 286-291.
 6. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград : Перемена, 1997. 139 с.
 7. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Методология социологии. Москва : Наука, 2011. 572 с.
 8. Зиммель Г. Теория конфликтного функционализма. Москва : Academia, 1993. 415 с.
 9. Канетти Э. Масса. Психология масс. Самара, 1998. С. 315-397.
 10. Канетти Э. Масса и власть. Москва : «Ad Marinem», 1997. 527 с.
 11. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.
 12. Киселева А. Предисловие научного редактора. Дикурс-анализ: теория и метод. Харьков : Гуманитар. центр, 2004. С. 10–11.
 13. Компанцева Л. Ф. Лінгвістична експертиза соціальних мереж: підручник. Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. 318 с.
 14. Компанцева Л. Ф. Соціальні комунікації для фахівців сектору безпеки та оборони. Підруч.: у 2 т. Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. 276 с.
 15. Лебон Г. Психология народов и масс. Санкт-Петербург : Макет, 1995. 311 с.
 16. Лебон Г., Тард Г. Психология толп. Мнения и толпа. Москва: Ин-т психологии РАН, КСП+, 1998. 416 с.
 17. Методы анализа текста и дискурса / Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Xарьков : Гуманитарный Центр, 2009. 356 с.
 18. Мовна комунікація в діяльності сил охорони правопорядка. Теоретичні засади галузевої комунікації: монографія. За редакцією докт. філолог. наук, проф. Л. М. Пелепейченко. Харків : АВВ МВС України, 2009. 272 с.
 19. Московичи С. Век толп. Москва, 1996. 478 с.
 20. Московичи С. Машина, творящая богов. Москва, 1998. 556 с.
 21. Почебут Л. Г. Социальная психология толпы [Електр. ресурс]. URL: https://studme.org/139316/psihologiya/sotsialnaya_psihologiya_tolpy
 22. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації. Київ : НАН України; iн-т української мови, 1998. 194 с.
 23. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / пер. с англ. А.Гарькавого. Москва : ФАИР-ПРЕСС : ГРАНД, 2006. 415с.
 24. Сигеле С. Преступная толпа (опыт коллективной психологии). Москва : Ин-т психологии РАН, КСП+, 1998. С. 13-110.
 25. Серио П. Анализ дискурса во Французской школе. Москва : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. 702 с.
 26. Серио П. Как читают тексты во Франции. Квадратура смысла : Французская школа анализа дискурса. Москва : Прогресс, 2002. С. 14-53.
 27. Сизонов Д. Ю. Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації. Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. 2015. №30. С. 53-62.
 28. Сизонов Д. Ю. «Якщо куля в лоб…» : про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2018. №36. С. 76-91.
 29. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». Москва: Азбука, 2016. 192 с.
 30. Шевченко Л. Лінгвістична експертиза медіатексту : критерії фахової аргументації. Одеській лінгвістичний збірник. Спецвипуск, 2017. С. 237-239.
 31. Шевченко Л. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики : наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2015. Вип. 31. С. 7-18.
 32. Шевченко Л.І. Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності. Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. 2016. Вип. 32. С. 7-18.
 33. Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі. Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. 2020. Вип. 41. С. 8-23.
 34. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики:  енциклопедичний словник. Київ : АртЕк, 1998. С. 191–192
 35. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. [Електр. ресурс]. URL : http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/45460/
 36. Blackledge A. Discourse and Power in Multilingual World. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. 432 р.
 37. Blommaert J. Discourse: A Critical Introduction. Belgium : Universiteit Gent, 2005. 278 p.
 38. Chilton P., Schaeffner C. Discourse and politics. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London : SAGE, 1997. Vol. 2: Discourse as Social Interaction. P. 206–230.
 39. Dijk van T. A. Introduction : The role of Discourse Analysis in Society. Handbook of Discourse Analysis. 1985. Vol. 4. P. 1–8.
 40. Fairclough N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London : Routledge, 2003. 257 p.
 41. Foucault M. The Archaeology of Knowledge. London : Routledge, 1972. 357 p.
 42. Wodak R., Meyer M. Methods of Critical Discourse Analysis. London : Longman, 1996. 218 p.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ