Критерії диференціації усного та писемного тексту в лінгвоекспертизі

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307
  • Dmytro Syzonov Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-1162-2182

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.28-42

Стаття присвячена домінантним характеристикам усного та писемного тексту в аспекті лінгвоекспертології. Аналіз передбачає законодавчо визначену аргументацію щодо  лінгвістичних експертиз усного та писемного мовлення, а також наукову інтерпретацію особливостей тексту при фаховому дослідженні. Стверджується, що лінгвістичну екпертизу усного / писемного тексту некоректно розглядати лише в контексті криміналістичної експертизи, зокрема авторознавчої чи почеркознавчої, або ж експертизи відеозвукозапису. Підкреслено, що лінгвістична експертиза усного / писемного тексту може бути самостійним типом лінгвістичної експертизи, з відповідно виробленими критеріями та методологічними засадами щодо її проведення та апробації в судовій практиці. Ідеї статті корелюються з міждисциплінарними підходами, зокрема психологічними, соціологічними, медичними та ін., що синтезують критерії якісної діагностики усного / писемного тексту. Авторами зроблено акцент на сучасних методиках, нових дискурсах та принципах аналізу домінантних характеристик усного / писемного тексту в лінгвоекспертній діяльності. Запропоновано орієнтовний перелік діагностичних питань, що є типовими для лінгвістичних експертиз усного / писемного тексту; визначено маркери для ідентифікації текстів названого типу в юридичній практиці.  Доведено, що рівень доказовості при комплексному аналізі усних / писемних текстів залежить від глибини і точності фахової аргументації, типологічності запропонованих для дослідження мовних фактів чи їх повторюваності, а також можливості співвіднести аналізовані мовні одиниці усного / писемного тексту з екстралінгвальними факторами, що зумовили появу тексту.

Ключові слова: текст як вербальна свідомість; усний / писемний текст; характеристики тексту; юрислінгвістика; лінгвістична експертиза;лінгвоекспертний аналіз.

Інформація  про  авторів:
Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net ; dm_sizonov@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Медіалінгвістика : словник термінів  і  понять  /  Л.І. Шевченко, Д.В.Дергач, Д.Ю. Сизонов; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014.
  2. Словник української мови: у 20-ти томах. URL: https://sum20ua.com/
  3. Український правопис / НАН України. Київ : Наукова думка, 2019.
  4. Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2020. Вип. 41. С. 8-23.
  5. Шевченко Л., Сизонов Д. Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа: [словник]. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017-2020.
  6. Юрислінгвістика : словник термінів  і  понять  /  Л.І. Шевченко, Д.В.Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015.
  7. Goletiani L. Recent Developments in Legal Linguistics in Russia and Ukraine. Studi Slavistici. 2011. 8(1). P. 241-262.
 

* Статтю підготовлено в рамках наукового проєкту "Еколінгвістичні модуси дискурсивного простору України в європейському полікультурному континуумі" (реєстраційний номер 2020.02/0241) за підтримки Національного фонду досліджень України

Опубліковано
2021-05-20
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>