Аналіз політичного дискурсу: парадигма спіндокторингу

 • Anastasia Kovalevska Національна академія державного управління при Президентові України; кафедра української та іноземних мов (Україна) https://orcid.org/0000-0002-1031-5546

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.41.42-61

Статтю присвячено дослідженню реалізації феномена сугестивності – тобто мовного впливу – у політичному дискурсі як комплексному гештальті тексту й емоцій реципієнта та адресанта, що містить особливості сприйняття, зовнішні та внутрішні обставини, його прагматичний та лінгвістичний аспекти, тощо, і є орієнтованим на здобуття та утримання влади через вплив політичного суб’єкта (політика, політичної сили, влади) на  політичний об’єкт (аудиторію, електорат, виборця). Зазвичай політичний дискурс та його іманентну сугестивність досліджують із позицій комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, політичної лінгвістики та інших дотичних наук, у статті ж для оптимізації вивчення цього феномену із власне лінгвістичної точки зору запропоновано залучити до аналізу  нейролінгвістичне програмування як новітню науку, скеровану на оптимізацію комунікації через вивчення особливостей перцепції, обробки та породження інформації і її перетворень з глибинних мисленнєвих структур на поверхневі мовленнєві; та спіндокторинг, скерований на певне коригування негативного гештальтованого образу події в ЗМІ після отримання нею розвитку, який відрізняється від початково запланованого, що неможливе без залучення мовних технік упливу на реципієнта чи групу реципієнтів. Для аналізу політичного дискурсу, репрезентованого в рамках даного дослідження політичними промовами очільників України, США, Франції, Іспанії, Італії, Канади, Німеччини, залучено як власне базові техніки корекції політичного дискурсу, використовувані в рамках спіндокторингу (запізнення "поганої" інформації, неоднозначне інформування, зміна фокусу, вкраплення елементів природності в штучні ситуації та техніку контрольованого витоку інформації та підготовки очікування подій), так і пропонований в парадигмі НЛП мета- і Мілтон-модельний аналіз тексту для виокремлення власне лінгвістичних впливових патернів (маркерів процесів метамоделі мови, простих, складних та непрямих індукцій). В результаті аналізу деталізовано наявні дані про особливості реалізації мовної сугестивності в рамках політичного дискурсу, а також окреслено наступні кроки розвитку досліджень цього феномена.

Ключові слова: політичний дискурс, спіндокторинг, нейролінгвістичне програмування, НЛП, мовний вплив, сугестія, метамодель мови, Мілтон-модель мови, сугестивний текст, політика, дискурс, техніки впливу.

Інформація про автора: Ковалевська Анастасія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов; Одеський регіональний інститут державного управління; Національна академія державного управління при Президентові України.
ScopusID

Електронна адреса: ana.kovalevskaya@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ачкасова В.А., Быков И.А., Володина Л.В., Гончаров В.Э., Карпухина О.К., Старенченко Ю.Л. Связи с общественностью как социальная инженерия: учебник. 2-е изд., испр. и доп. ред. Санкт-Петербург: ЮРАЙТ, 2017. 350 с.
 2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики : Монографія. Львів: ПАІС, 2010. 336 с.
 3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник]. Київ: Академія, 2004.  344с.
 4. Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. Санкт-Петербург: Белый кролик, 1996. 496 с.
 5. Васильева М.М. Связи с общественностью в органах власти : учебник для академического бакалавриата . 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 366 с. 
 6. Жибак Д.М. До питання особливостей та функцій політичного дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. №29, Том 1. С. 124-
 7. Карасик В. И. Языковой круг: личности, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
 8. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія. Одеса : Астропринт, 2001. 344 с.
 9. Кондратенко Н.В. Український політичний дискурс : текстуалізація реальності : [монографія]. Одеса : Чорномор’я, 2007. 156 с.
 10. Почепцов Г. Комунікативні операції вчора й сьогодні [Електр. ресурс]. URL: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/9425/2011-06-12-komunikativni-operatsii-vchora-i-sogodni/
 11. Почепцов Г. Спин-доктор и его работа: нетрадиционные методы управления информационным пространством [Електр. ресурс]. URL: https://detector.media/community/article/1945/2001-11-30-spin-doktor-i-ego-rabota-netraditsionnye-metody-upravleniya-informatsionnym-prostranstvom/
 12. Психология в рекламе. Под ред. Кандидата психологических наук П. К. Власова. 2-е издание, дополненное, переработанное, исправленное. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. 320 с.
 13. Смит С. Жесткая книга о том, как убедить, загипнотизировать, заставить кого угодно. Маленькая книга сильнейших примов гипноза и воздействия. Москва: АСТ, 2010. 224с.
 14. Стрій Л. Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Одеса, 2015. 190 с.
 15. Brader Ted. The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation – By Drew Westen. Political Psychology. Volume 29, Issue 4. Pр. 623. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2008.00656.x
 16. Brown G. Discourse Analysis. Cambrige: Cambrige Univ. Press, 1983. 288 р.
 17. Kovalevska T., Kovalevska A. Utilizing the Neurolinguistic Programming Technologies in Foreign languages Teaching Practice in Ukrainian Universities. Arab World English Journal: Special Issue on English in Ukrainian Context. 2020. Pp. 184-193. https://dx.doi.org/24093/awej/elt3.16
 18. Owen L. Swaying the swingers: how neuroscience influences voting behaviour. Brain. Volume 131, Issue 2. Pр. 591–595. https://doi.org/10.1093/brain/awm330
 19. Pinza , Flax S. Marketing político. Durán Barba y JJ Rendón, radiografía de dos asesores clave en la construcción de los liderazgos de las derechas del siglo XXI. 2005. [Електр. ресурс]. URL: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2015/08/Documento-4-marketing-pol%C3%ADtico.pdf
 20. Rendón  Power of One: Power of one: JJ Rendon at TEDxUNPlaza 2013. [Електр. ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=o7k2icowDN8
 21. Victoroff J. Drew Westen: The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation Bryan Caplan: The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. Democracy and Security. Vol. 5:2. Pp. 193-197.  https://doi.org/10.1080/17419160902973594
Опубліковано
2020-12-31
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ