Транс-германські особливості претерито-презентних дієслів

  • Andriy Botsman Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-3083-6637
  • Olga Dmytruk Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-7540-7708

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.40.140-155

Стаття містить системний опис і детальний аналіз морфологічних і семантичних параметрів германських претерито-презентних дієслів, розмежовуючи їх на головну і другорядну підгрупи. Розвиток обох претерито-презентних підгруп та їхня поступова трансформація у модальні дієслова є специфічною рисою усіх германських мов. Оскільки модальні дієслова всіх сучасних германських мов є дефектними в морфологічному аспекті, науковці припускають, що претерито-презентні дієслова давніх германських мов втратити деякі з їхніх морфологічних рис на шляху перетворення на модальні дієслова. Семантичні аспекти цього процесу є доволі нечіткоокресленими. Одночасно на цьому трансформаційному шляху усі германські мови втрачали окремий претерито-презентні дієслова у порівнянні з готською мовою, яка оперувала чотирнадцятьма, тоді вже давньоанглійська мова мала у своєму складі лише дванадцять, а сучасна англійська зберегла лише шість претерито-презентних дієслів. Морфологічний опис претерито-презентних дієслів охоплює як особові, так і виявлені неособові форми дієслів, окреслених нами у межах другорядної групи. Опис допомагає побачити по-новому походження даної другорядної дієслівної групи. Дослідження базується наданих як класичних індоєвропейських мов, так і на зіставленні наявних даних давніх германських мов. Підкреслюється доцільність повернення до теорії претерито/сильних дієслів з метою з'ясування походження відповідних претерито-презентних дієслів, які можуть розглядатися як гібридні, міжгрупові  утворення. З метою глибшого проникнення до глибини розвитку германських мов беззаперечно необхідно звертатися до історії як готської мови, так і до західногерманських та північногерманських ареалів з метою порівняння і співставлення різноманітних явищ, як спільних, так і відмінних, для виокремлення закономірностей, які спостерігалися у процесі розвитку окремих германських мов. Германські мови аналізуються у межах різних стадій їхнього розвитку, але у паралельному ракурсі, коли вони взаємодіяли, збагачувалася за рахунок ареального співіснування. Усі необхідні дані наведені з метою вивчення проблеми у рамках порівняльної граматики. У процесі опрацювання матеріалу була приділена значна увага кожній граматичній формі, знання яких є необхідним для аналізу давніх джерел. Має місце додавання необхідної інформації з грецьких та латинських джерел, а також санскриту для чіткого і послідовного порівняння германських мов з іншими індоєвропейськими мовами.

Ключові слова: претерито-презентні дієслова, германські мови, спільногерманські корені, семантична деривація, граматична взаємодія.

Інформація про авторів: Боцман Андрій Васильович – кандидат хімічних наук, кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Дмитрук Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: a.botsman@knu.ua; o.dmytruk@knu.ua

Опубліковано
2020-03-07
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##