Мовна особистість у сфері масмедіа: наукова інтерпретація та характерні ознаки

  • Liudmyla Rudiuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-6394-4661

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2020.40.86-98

У статті закцентовано увагу на необхідності та доречності  виокремлення й наукового аналізу мовної особистості у масовій комунікації як окремої досліджуваної предметності, зважаючи на стрімкий розвиток сфери масової  інформації, який продукує зміну мовного ресурсу. Проаналізовано основні підходи дослідників до тлумачення поняття «мовна особистість в медіа». Здійснено спробу виокремлення основних рівнів комунікативної компетентності, характерних ознак мовної особистості у медіа, зважаючи на домінантні тенденції розвитку сфери масової комунікації та переорієнтацію лінгвістичної парадигми у бік її інтенціонального, комунікативного та функціонального складника. У науковій інтерпретації поняття «мовна особистість в медіа» показовою є акцентуація на багатоаспектності та поліструктурності, динамічності цього поняття, що характеризується знаковим співвіднесенням різних проаналізованих параметрів.  Закцентовано на репрезентативних критеріях для виокремлення мовної особистістості у медіа, звернено увагу на випадках, коли мовна особистість представлена як текстовими публікаціями, так і аудіо-, відеоматеріалами. Важливим у процесі становлення та функціонування мовної особистості в медіа є синкретизм екстра- й інтралінгвістичних факторів. Однією із домінантних категорій для обґрунтування мовної особистості у медіа є медіадискурс. Розглянуто випадки, коли медіа стає призмою і  платформою, де мовна особистість стає відомою та знаковою для масової аудиторії та коли мовна особистість є власне представником сфери масової комунікації. Ідіостилістика мовної особистості в медіа, унікальні звороти та стилістичний ресурс у мовленні, унормованість мовних характеристик роблять тексти та виступи мовної особистості в медіа знаковими, адже вони мають вплив на соціум, оскільки спрямовані на масову аудиторію. На прикладі медійних текстів Юлії Мостової, знакової мовної особистості в мас-медіа, головного редактора видання «Дзеркало тижня» було виокремлено мовно-стилістичні особливості, домінантні лінгвістичні маркери (зокрема, лексико-фразеологічні та синтаксичні), їх функціональне навантаження, які притаманні Ю. Мостовій як мовній особистості та роблять її тексти креативними та цікавими для реципієнтів.  

Ключові слова: мовна особистість в медіа, медіадискурс, масова цільова аудиторія, комунікативна компетентність.

Інформація  про  автора: Рудюк Людмила Олександрівна – магістрант кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: rudiuk.liudmila@gmail.com

Опубліковано
2020-03-07
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ