Перифрази в заголовках текстів мас-медіа

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.36.91-102

  • Maya Bulakh Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) http://orcid.org/0000-0002-0857-7256

Анотація

У статті аналізується стилістичний потенціал перифразів у заголовках засобів масової інформації. Зважаючи на особливо важливу роль заголовка у текстах мас-медіа, його поліфункціональну природу, актуальним є аналіз лінгвістичних особливостей заголовка. Лінгвістичний ресурс заголовка суголосний його основним функціям, серед яких: номінативна, інформативна, експресивна, маніпулятивна, рекламна. Заголовок актуалізує експресивні та оцінні мовні засоби, одним з таких потужних інструментів підвищення експресивності тексту є перифраз. Перифрастичні звороти, використані у заголовку, підсилюють смислову зв’язність тексту, позитивну чи негативну оцінку, емоційність. Фактичний матеріал підтверджує використання перифразів-алюзій, які створюють вторинні контекстні номінації та передають основний смисл інформації в яскравій перифрастичній формі. Зміст таких трансформованих перифрастичних конструкцій розкривається у структурі тексту, тим самим зацікавлюючи реципієнта і змушуючи його прочитати матеріал. Як показує ілюстративний матеріал, у структурі медіазаголовків, як правило, використовують загальновідомі перифрази з особливою, закріпленою у свідомості соціуму культурною конотацією, і навіть трансформовані перифрази є алюзією на загальновідомі культурні явища (історичні події, назви кінофільмів, художньої літератури). У статті з’ясовано, що перифрастичні звороти, замінюючи один і той самий денотат у заголовку, підзаголовках та основному тексті, створюють додаткову смислову зв’язність тексту. Проведений аналіз дав можливість виявити, що перифраз у медійному заголовку поєднує також структурні компоненти заголовку й абзаців, впливає на архітектоніку всього медійного тексту, адже він акумулює інформацію, важливу для тексту, інколи – розділу видання. У висновках зазначено, що перифрастичний заголовок впливає на емотивний і логічний рівні сприйняття. Ілюстративний матеріал дозволив довести, що перифрази в заголовках є ефективним інструментом у досягненні головної мети мас-медійного тексту – впливу на реципієнта.

Ключові слова: заголовок, перифраз, мова мас-медіа, оцінність, алюзії.

Інформація про автора: Булах Майя Богданівна – кандидат філологічних наук; кафедра стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: bulakh1@ukr.net

Опубліковано
2018-07-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ