Реактивація паремій із ойконімом КИЇВ у сучасній комунікації

  • Dmytro Syzonov Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-1162-2182

Анотація

У статті описано процес реактивації паремій із ойконімом "Київ" в українськомовній комунікації. Розглядається статус паремій у сучасній лінгвістиці, подаються різні підходи до розуміння й наукового тлумачення паремійних одиниць, зокрема унеобхіднюється їх вивчення в широкому баченні – як приказок і прислів'їв, прецедентних висловів, афоризмів та ін.

Автором зроблено акцент на найбільш уживаних паремійних конструкціях типу язик до Києва доведе, Київ – мати міст руських, як до Києва рачки та ін. На матеріалі лексикографічних праць, художніх текстів української літератури, розмовної та медійної комунікацій проводяться паралелі з уживанням та функціональними можливостями паремій із ойконімом "Київ". Прослідковано, як змінювалися й трансформувалися в масовій комунікації паремійні одиниці з елементом "Київ" у своїй структурі.

Також визначено статус медійної паремії та її дискурсивні параметри. Окремий локус статті присвячено новим фразеологічним одиницям, які виникають у масовій комунікації. Так, у різних типах медіа актуалізуються паремії, у структурі яких лексема "Київ / Kyiv" є стрижневим маніпулятивом: Київ тримає удар; Майдан починається з Києва; взяти Київ за три дні; Це Київ, дєтка; KyivNotKiev та ін. "Орозмовлення" таких паремій також є вказівкою на динамізм таких конструкцій у масовій комунікації, що мотивовано потребами медійників вплинути на реципієнтів.

З'ясовано, що виникнення паремій із ойконімом "Київ" є частотним явищем, що пов'язується зі статусом міста в геополітиці, економіці, культурі України. Такий комплекс екстралінгвальних факторів указує на динамізацію структури та стилістичних можливостей паремій, здатних актуалізуватися в нових комунікативних умовах.

Ключові слова: паремія; фразеологізм; ойконім; українська комунікація; онім; масова комунікація; сучасна лінгвістика.

Інформація про автора: Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: dm_sizonov@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. БацевичФ.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205с.
  2. Гнатюк Л.П. Мовна гра як вияв національної лінг- вокреативності: На матеріалі галицьких паремій XIX ст. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2022. №57. 2848.
  3. Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2012. Т. 3. 426 c.
  4. Космеда Т., Колонюк С. Багатоликий статус паремії та аспекти її дослідження. Лінгвістичні студії. 2022. Вип. 43. С. 20-31.
  5. Словник української мови: у 20 т. URL: https://sum20ua.com (дата звернення: 14.04.2023)
  6. Українські приказки, прислів'я і таке інше / М.Номис; упор. М. Позяк. Київ: Либідь, 1993.
  7. Українські прислів'я та приказки / С. Мишанич, М. Пазяк. Київ: "Дніпро", 1984.
  8. Muñoz J., Cases E. (2023). Contributions to the Translation of Paremias. Translation Studies: Theory and Practice. 2023. №3(5). Р. 85–93.
Опубліковано
2024-06-28
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>