Фахові ідеї Флорія Бацевича в динаміці та перспективі комунікативної лінгвістики

 • Anna Zbinska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0009-0004-0981-4243

Анотація

Статтю присвячено проблемним питанням становлення та перспективи комунікативної лінгвістики у світовому науковому просторі. Зазначено про її зв'язок із різними фаховими напрямками, що системно досліджують комунікацію як явище, – філософією, психологією, культурологією, етнологією, етнографією, соціологією, семіотикою, комунікативістикою, риторикою, когнітологією, логікою, інформатикою, теорією штучного інтелекту, а також з усіма розділами традиційного мовознавства та новітніми лінгвістичними напрямами, зокрема медіалінгвістикою, бізнеслінгвістикою та ін.

Узагальнено фахові ідеї К. Леві-Стросса, Дж. Остіна, Дж. Л. Серля, П. Стросона, Ч.-С. Пірса, Л. Віттгенштайна, К. Шеннона, В. Вівера, К. Бюллера, У. Шрамма, Е. Ноель-Нойман, Г. Лассуела, X. Гарфінкеля, Е. Гофманна та ін. Окрему дослідницьку увагу звернуто на постать професора Флорія Бацевича як основоположника комунікативної лінгвістики в українській науці. Визначено його роль у міждисциплінарній динаміці напрямку, предметність якого полягає в аналізі функціонування мови в різнозначних комунікативних ситуаціях, розв'язанні питань ефективного / неефективного конфліктного / неконфліктного спілкування, обов'язково орієнтованого на екстралінгвістичний контекст. Аргументовано позицію автора щодо нетотожності понять "комунікація" і "спілкування".

На прикладі стилістичного аналізу бізнесової комунікації прокоментовано перспективу конструктивного діалогу комунікативної лінгвістики та функціональної стилістики. Визначено комунікативну природу бізнесу як одного з найбільш динамічних сьогодні дискурсів у суспільній площині, що пояснює його ресурс і потенціал, максимально варіативно репрезентований у різностильових текстах, жанрах і контекстах. Це дозволило аргументовано пояснити присутність бізнесу в масмедіа, в офіційно-діловій, науковій комунікативній парадигмах – тобто в тих, сферах, що системно визначають пріоритети розвитку сучасного суспільства в часі та просторі культури. А також визначити перспективи фахового аналізу актуальних для бізнесу комунікативних стратегій і тактик, інтегрально синхронізованих із названими сферами та сформульованими дослідницькими проблемами.

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, Флорій Бацевич, комунікативні стратегії та тактики, стилістика бізнесової комунікації, актуальні дослідницькі епістеми, бізнеслінгвістика, медіалінгвістика.

Інформація про автора: Збінська Анна Павлівна – аспірант 1 року навчання; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна пошта: annazbinska@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. БацевичФ., Чернуха В. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри. Львів: ПАЇС, 2014. 182 с.
 2. БацевичФ.С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Львів: ПАЇС, 2005. 264 с.
 3. БацевичФ.С. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації. Львів: ПАЇС, 2010. 279 с.
 4. БацевичФ.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 280 с.
 5. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. Львів: ПАЇС, 2010. 336 с.
 6. БацевичФ.С. Основи комунікативної девіатології. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 236 с.
 7. БацевичФ.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Видавничий центр "Академія", 2004. 342 с.
 8. БацевичФ.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205 с.
 9. БацевичФ.С. Частки української мови як дискурсивні слова. Львів: ПАЇС, 2014. 287 с.
 10. Леві-Строс К. Структурна антропологія. Пер. з французької З.Борисюк. Київ: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 1997. 387 с.
 11. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. Київ, 1999.
 12. Austin J. L. How to do things with words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. Oxford at the clarendon press, 1962.
 13. Shannon Claude E., Weaver W., Wiener N. The mathematical theory of communication. Physics Today. 1950. Vol. 3.9. P. 31.
 14. com Dictionary. URL: https://www.vocabulary.com/
  dictionary/linguistic%20communication (дата звернення: 28.04.2024)
 15. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Basil Blackwell Ltd, 1958.
Опубліковано
2024-06-28
Розділ
ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ДО ЮВІЛЕЮ ФЛОРІЯ БАЦЕВИЧА