Жанрологія в національному мовознавстві: наукова школа Флорія Бацевича

 • Dmytro Dergach Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4215-3825

Анотація

У статті узагальнюються ідеї лінгвістичної жанрології в контексті філологічної інтерпретації природи жанру. Визначено, що мовознавча предметність його аналізу спирається на ідеї комунікативістики. В українській лінгвістиці вони системно репрезентовані в дослідженнях наукової школи Ф. Бацевича. Аргументовано тезу, що фахові ідеї Ф. Бацевича, пов'язані з мовознавчою інтерпретацією жанру, його характеристик і комунікативних домінант, ураховують, передусім, різні форми та формати інтенцій. Наведено авторський коментар щодо їх вербалізації в динамічно змінних варіантах як своєрідних патернах комунікативних ситуацій, типізованої, закріпленої культурною традицією структури, а також того, що вони набувають індивідуальних особливостей у процесі спілкування. Визначено: Ф. Бацевич акцентує увагу на тактиках реалізації комунікативних стратегій, що в мікроконтекстах інтерпретуються як окремі жанри.

Узагальнено, що дослідницькі ідеї Ф. Бацевича в українському мовознавстві розвинуті в послідовну традицію, зреалізовану у працях його учнів, що дозволяє говорити про формування й активне функціонування авторитетної наукової школи з лінгвістичної жанрології. Визначено, що сформована й системно зреалізована Ф. Бацевичем в авторських текстах і дослідженнях його послідовників концепція лінгвістичної жанрології узагальнює комунікативні домінанти жанру, які спираються на екстралінгвістичні параметри: соціальна зумовленість, типовість комунікативної ситуації, формальні ознаки, функціональність, стабільність і варіативність.

Аргументовано, що лінгвістичні ідеї аналізу жанрів Ф. Бацевича смислово корелюються з предметністю медійної жанрології (в контексті функціональної паралельності з лінгвістичною жанрологією). Визначено, що її перспективи полягають у реалізації методологічної синкретичності аналізу мови в динаміці суспільної комунікації та її функцій у медіа, в появі інваріантних форм і способів вербальної масової інтеракції, у вмотивованому оновленні її стилістики та жанрової системи. А це, у свою чергу, визначає вектори, що скеровують до перспективи ідей неолінгвістичних досліджень.

Ключові слова: Ф. Бацевич, жанр, жанрологія, лінгвістична жанрологія, медійна жанрологія, комунікативна лінгвістика, функціональна стилістика, медіалінгвістика, неолінгвістика.

Інформація про автора: Дергач Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: dimyla_philolog@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології. Київ:Видавничий центр "Академія", 2006. 246 с.
 2. Бацевич Ф.С. Дискурсивна природа мовленнєвого жанру. Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. Донецьк: ДонНУ, 2004. С. 16-23.
 3. Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Л.: ПАЇС, 2005. 263 с.
 4. Бацевич Ф.С. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації. Львів: ПАЇС, 2010. 279 с.
 5. Бацевич Ф.С. Умови успішності мовленнєвого жанру: спроба типології. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 2008. Т. 11. № 1. С. 26-33. 
 6. Дерпак О.В. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2005. 16 с.
 7. Дяків Х.Ю. Мовленнєвий жанр "застереження" та засоби його реалізації в українській і німецькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.17. Київ, 2012. 19 с.
 8. Карамишева Р.Д. Мовленнєвий жанр повідомлення в засобах масової інформації (на матеріалі української та англійської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.17. Львів, 2011. 17 с.
 9. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ: ВЦ "Академія", 2007.Т. 1: А – Л. 608 с.
 10. Літературознавчий словник-довідник. 2-ге вид., випр., допов. Київ: Академія, 2007. 751 c.
 11. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с.
 12. Словник української мови у 20 т. Том 4.  Д – Ж / Наук. кер. проєкту В.А. Широков. Київ: Наукова думка, 2013. 1010 с.
 13. Чеберяк А.М. Мовленнєвий жанр "відкритий лист": комунікативно-прагматичні аспекти організації (на матеріалі української, польської, англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.15. Одеса, 2010. 20 с.
 14. Шевченко Л.І, Дергач Д.В., Сизонов Д.Ю. Медіалінгвістика: словник термінів і понять / за ред. Л.І. Шевченко. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. 326 c.
 15. Яхонтова Т.В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 420 с.
Опубліковано
2024-06-27
Розділ
ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ДО ЮВІЛЕЮ ФЛОРІЯ БАЦЕВИЧА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##