Діалог із текстами Флорія Бацевича

 • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

У статті в категоріях комунікативістики розглядається авторська концепція українського мовознавця Флорія Бацевича. Науковий доробок вченого великий і різноаспектно представлений. Можна спостерігати певні хронологічні цикли серйозних видань, у яких докладно й у гармонійній корекції теорії та реального життя слова, аналізуються близькі чи аналогові мовні явища. Аналізуються різні за жанрами і предметністю тексти лінгвіста, що вибудувані на комунікативних засадах – монографії, підручники, з апеляцією до малих форматів наукового письма, таких, зокрема, як стаття.

Стверджується, що спільні риси авторського концептуального розгляду текстів спираються на внутрішню логіку філологічних доведень, системність аналізу, послідовність тверджень, чітко сформульовані часткові та загальні висновки, принцип доведень від простого до складного в моделі від загальних тверджень до специфічних питань комунікативістики. Наголошується також на послідовності та чіткій окресленості дефініцій в операційному терміноряді Ф. Бацевича.

У статті акцентується на увазі і коректності аналізу Ф. Бацевичем мовних фактів у широкому контексті культурної та соціальної дійсності України, що відповідно дозволяє апелювати до можливостей і результатів інших галузей науки – лінгвопсихології, лінгвофілософії, літературознавства та ін. Звернено увагу також на енциклопедичність знань Ф. Бацевича, вміння і коректність авторських покликань, ремінісценцій, інтертекстуальних перегуків із текстами українських та європейських дослідників.

Вперше досліджені в українській лінгвістиці одивнені тексти дістають в інтерпретації Ф. Бацевича логічної пояснюваності й доказовості як можливість розуміння вираженої в особливих формах підсвідомості або спеціально сконструйованих варіантах її мовного вираження.

Ключові слова: комунікативістика, Ф. Бацевич, авторська концепція, структура мовної комунікації, жанр монографії, жанр підручника, одивнений художній текст.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бацевич Ф.С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики. Мовознавство. 2012. № 1. С. 18-30.
 2. Бацевич Ф.С. Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток он, ось, ото). Мовознавчий вісник. 2010. Вип. 11. С. 190-194.
 3. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. Львів: ПАЇС, 2010. 336 с.
 4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Видавничий центр "Академія", 2004. 342 с.
 5. Бацевич Ф. Прагматика виділення очікуваного: частка хоч (хоча) в художньому мовленні. Лінгвістичні студії. 2010. Вип. 20. С. 202-205.
 6. Бацевич Ф. Пресупозиції і частки. Studia Linguistica. 2011. Т. 5, вип. 2. С. 388–394
 7. Бацевич Ф.С. Семантико-прагматичний портрет частки НУ в сучасному українському мовленні. Język. Człowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin. Szcecin:Wyd-wo Un-tu Szcecińśkiego, 2007. С. 247–256.
 8. Бацевич Ф. Семантика і прагматика очікуваних і неочікуваних змін: функції та комунікативні смисли частки і (й) у сучасному українському мовленні. Українська мова і література в школі. 2008. № 1. С. 41-44.
 9. Бацевич Ф.С. Частки української мови як дискурсивні слова. Львів: ПАЇС, 2014. 287 с.
 10. Бацевич Ф.С. Український одивнений художній текст: лінгвістичні виміри: [монографія]. Львів: ПАІС, 2014. 287 с.
 11. Після філософії: кінець чи трансформація? [пер. з англ.] / Упор. К. Байнес та ін. Київ: Четверта хвиля, 2000.
 12. Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. Critique. 1967, №23(239). Р. 438-465.
 13. Lacan J. Dissolution. Séminaire. Paris: EPEL, 1980.
Опубліковано
2024-06-27
Розділ
ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ДО ЮВІЛЕЮ ФЛОРІЯ БАЦЕВИЧА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>