Станіслав Росовецький: мовознавчий аспект наукової спадщини Володимира Перетца

 • Juliya Dyadyshcheva-Rosovetska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4366-3587

Анотація

У статті проаналізовано мовознавчий аспект досліджень Володимира Перетца за спостереженнями Станіслава Росовецького. Акцентовано на його висновку про наявність солідного багажу глибоких досліджень української старовинної поезії, полемічної літератури, українського фольклору ще до прибуття В. Перетца до Києва. Підкреслюється актуальність обґрунтування цим енергійним організатором української науки у 1906 році в місцевій пресі важливості заснування в університеті кафедр україністики: мови, літератури, історії, етнографії та звичаєвого права. Розглянуто лінгвістичні спостереження С. Росовецького над розгорнутою рецензією В. Перетца на видання 1928 року дум Катериною Грушевською. Наголошується на уточненні там позиції П. Житецького і В. Перетца щодо проблеми походження дум. Висвітлено виділення В. Перетцем у П. Житецького в мові дум церковнослов'янських елементів, які не притаманні живій прозовій і пісенній мові. Також С. Росовецьким акцентовано на виокремленні академіком фальсифікатів серед наведеного корпусу автентичних текстів дум. Зосереджується увага на досвіді Станіслава Казимировича щодо вивчення підробок усно-поетичних текстів: диференціації ним "фейклору", "фольклоризмусу", "фолксінесу", та намаганнях осмислити певні мовні аспекти їх функціонування в Україні. Крім цього ним відмічено висновок академіка про неможливість отримати достовірні результати при застосуванні "точних" методів досдідження в результаті недостатньої за обсягом вибірки. Окреслюється роль В. Перетца у започаткуванні наукової моделі шевченкознавства, з одного боку у власних студіях, а з іншого – у підготовці в Семінарії плеяди майбутніх шевченкознавців. С. Росовецьким наголошено на увазі "зачинателя філологічного методу" саме до слова. Окремо науковцем підкреслюється важливість для філолога працювати з першоджерелами та запроваджувати до наукового обігу нові тексти. Акцентовано на можливостях, котрі відкрилися завдяки "слов'янському формалізму", винайденому В. Перетцем у 1905 році, як довів С. Росовецький. Окрему увагу приділено ґрунтовним спостереженням В. Перетца над "Словом о полку Ігоревім", наголошено на лінгвістичних аспектах студій науковця.

Ключові слова: Володимир Перетц, Станіслав Росовецький, мовознавство, лінгвофольклористика, лінгвошевченкознавство, лінгвостилістика, методологія.

Інформація про авторів: Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики тамовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: dyadros@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: навч. посібник. Київ: Вища школа, 1991. 230 c. [Електр. ресурс]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/
  UKR0000839 (дата звернення: 26.12.2023).
 2. Билини давньокиївські: Реконструкції-переклади фольклориста С. Росовецького / під редакцією поета О. Хмельовського. Київ: SELENA, 2016. 170 с. [Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/
  bylyny/ (дата звернення: 30.12.2023).
 3. Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року у селі Кирилівці Григорієм Ткаченком / Підгот. до друку С.К. Росовецького, Ю.Б. Дядищевої-Росовецької, К. Ткаченко. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. 135с.
 4. Житецкий П.И. Мысли о народных малороссийских думах. Киев: Изд[ание] ред[акции] жур[нала] "Киевская старина", 1892.
 5. Іларіон (Огієнко І.; митрополит). Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon ofShevchenko's poetry; Ін-т дослідів Волині. Вінніпег: Накладом Т-ва "Волинь", 1961. 256с.
 6. Конта Р.М. Назаревський Олександр Адріанович. Енциклопедія Сучасної України / Редкол.: І.М.Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020.
 7. Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг.Кримський. Відтвор. з авт. макету: Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина. З погляду етнографічного та діялектичного. З географічною мапою та малюнками. Київ, 1930. Черкаси: Вертикаль, 2009. XVI, 434 с.
 8. Перетц, В. Слово о полку Ігоревім: пам'ятка феодальної України-Руси XII віку: вступ, текст, коментар. У Київі: З друк. Української Академії Наук, 1926. 351с. [Електр. ресурс]. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Peretts_Volodymyr/Slovo_o_polku_Ihorevim__pamiatka_feodalnoi_Ukrainy-Rusy_XII_viku_Vstup_tekst_komentar.pdf (дата звернення: 26.12.2023).
 9. Перетц В. Українські думи в новому виданні К. М. Грушевської. Етнографічний вісник. 1928. Кн. 7. С. 73–132 (Окр. віддрук. С. 1–60). [Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/peretc_recenzia-na-dumy/ (дата звернення: 31.12.2023).
 10. РегушевськийЄ.С. Перетц Володимир Миколайович. Українська мова. Енцикопедія / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови; редкол. : В.М. Русанівський [та ін.]. Вид. 2-ге, випр. і допов. Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. С. 470–471. [Електр. ресурс]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001051 (дата звернення: 15.11.2023).
 11. Росовецький С. Володимир Перетц: Біографія інтелектуала / наук. ред. А. Пучков. Київ: Дух і Літера, 2023. 376 с., з іл. (Серія "Постаті культури").
 12. Росовецький,С. К. До методології "повної" лінгвостатистичної дескрипції пам'ятки української літературної мови XVII ст.: Проект дослідження "Скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2008. Вип. 16. С. 3-8.
 13. Росовецкий С. Епічна своєрідність українських народних дум. Studia Litterarum. 2018. Т.3 № 1. С. 282–301.
 14. Росовецький С. Перетц Володимир Миколайович. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 5: Пе–С / НАН України, Ін-т л-риім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М.Г.Жулинський (гол.) [та ін.]. Київ, 2015. С. 51–52. [Електр. ресурс]. URL: http://www.ilnan.gov.ua/
  index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-entsyklopediia-
  v-6-tomakh-tom-5 (дата звернення: 16.07.2023).
 15. Росовецький С.К. В. М. Перетц – фундатор "слов'янського формалізму". Філологічні семінари. Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику – професору Перетцу В.М. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. Вип. 8. С. 10-12.
 16. Росовецький, С. К. Примітки. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн./ Упоряд. В.В. Яременко. Київ: Либідь, 1993. Т. 2.С. 223-262. [Електр. ресурс]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/
  ulib/item/UKR0005118 (дата звернення: 26.12.2023).
 17. Росовецький, С. К. Примітки. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т.6. Кн. 2 / Упоряд. С. К. Росовецький. Київ : Либідь, 1996. С. 251–267. [Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/rosovetskyi_prymitky-do-iul_
  grushevskogo_6_2/ (дата звернення: 31.12.2023).
 18. Росовецький С. Про академіка В. М. Перетца (1870–1935). Асоціація європейських журналістів, 4 грудня 2012. [Електр. ресурс]. URL: http://aej.org.ua/history/1440.html (дата звернення: 22.07.2023).
 19. Росовецький, С. Слідами Мусін-Пушкінського збірника із "Словом о полку Ігоревім". Писемність Київської Русі і становлення української літератури. Зб.наук. праць. Київ: Наукова думка, 1988. С. 69–86. [Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/slidamy_musin-pushkinskogo_spysku_slova-o-polku-igorevim/ (дата звернення: 22.07.2023).
 20. Росовецький С. "Слово о полку Ігоревім" у взаємозв'язках із фольклором. Київ: ФОП Саломатін Сергій Миколайович, 2021. 404 с.[Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/slovo_o_polku_igorevim_
  u_vzajemozvjazkah_iz_folklorom_rosovetskyi_s_k/ (дата звернення: 30.12.2023).
 21. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Підручник. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. 623 с.[Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/ukr-folklor-u-teor-vusv/ (дата звернення: 26.12.2023).
 22. Росовецький С.К. "Фейклор", "фольклоризмус", "фолксінес" та деякі мовні аспекти їх функціонування в Україні. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2002. Вип.5. С. 133-142.
 23. Росовецький С.К. Шевченкознавство у Київському університеті (1861–1930). Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003): колективна монографія / Л. М. Задорожна, Г. Ф. Семенюк, С. К. Росовецький та ін. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004. С. 6-39.
 24. Станіслав Казимирович Росовецький. Бібліографічний покажчик наукових, науково-популярних і літературних публікацій за 1968–2018 роки / Укл. Ю.Б. Дядищева-Росовецька. Автор вступних нотаток С.К. Росовецький. Київ: ФОП Росовецький-Гіндич А.С., 2018. 51 с.[Електр. ресурс] : https://rosovetskyi.com/bibliographia/ (дата звернення: 17.12.2023).
 25. Сушицький Т. "Дума" Шевченка і українські думи (До питання про стиль "Кобзаря"). Збірник пам'яті Тараса Шевченка (1814–1914).Київ, 1915. С. 83–84.
 26. Українські народні думи / тексти і вступ К. Грушевської. Харків: Державне вид-во України, 1927. Т. 1 корпусу. CCCXX, 176 с. [Електр. ресурс]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014981 (дата звернення: 26.12.2023).
 27. Харчук Р. Колись хтось обов'язково напише: я є учнем Володимира Перетца, Олександра Назаревського і Станіслава Росовецького. Слово і Час. 2022. № 3. С. 120-123.
 28. Шаповал А.І. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел. Київ: НАН України, 2020.
Опубліковано
2023-12-31
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##