Комунікативний потенціал літературної фразеології в медіа

 • Anna Zbinska Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) https://orcid.org/0009-0004-0981-4243

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2023.46.147-162

Статтю присвячено стилістичним функціям літературної фразеології в медійній комунікації. Сформульовано й аргументовано думку про те, що медійна сфера є особливим типом вербалізованої мовної свідомості, співмірним із актуальними процесами розвитку мови. Важливими питаннями для мовознавця в такій постановці проблеми є мовні маркери, репрезентативні для медіа, їх походження, функціональний ресурс, ефективні форми представлення, аналіз здатності впливати на семантичний розвиток мови та формувати культурне поле сучасної масової свідомості. Акцентовано увагу на тому, що активні процеси розвитку сучасних інформаційних суспільств зумовлюють і трансформації мовної комунікації, зокрема в медіа, де значущими й ефективними є функціональні інтенції літературного слова, фразеологізму. Розглянуто функції літературної фразеології біблійного походження в медіакомунікації, авторських фразеологізмів українських літераторів, насамперед із погляду їх трансформації, здатності архітектонічно об'єднувати текст. Особливо акцентовано на інтертекстуальних можливостях літературної фразеології як здатності міжкультурних смислових колів окреслювати асоціативний естетичний та етичний потенціал сучасної європейської культури. Зосереджено на інтенціях фразеологізмів як поліваріантних комунікативних одиниць, що характеризуються смисловою ємністю, влучністю, стійкістю та згадуваним емоційно-експресивним потенціалом, що в сукупності дозволяє виконувати маніпулятивну функцію та посилювати вплив на свідомість реципієнта. Опрацьовано використання літературної фразеології в медіа, що зумовлюється експресивним потенціалом цих мовних одиниць, ємністю циклів, лаконічністю форми, здатністю до символізації, можливістю об'єднувати гуманістичні ідеї та міжкультурні зв'язки сучасної цивілізації.

Наголошено на доцільності та перспективності інтерпретувати можливості літературної фразеології в активному комунікативному просторі медіа.

Ключові слова: медійний текст, літературна фразеологія, трансформація літературної фразеології, архітектоніка тексту, біблійна фразеологія, авторська фразеологія, мовна символіка, міжкультурна мовна комунікація.

Інформація про авторів: Збінська Анна Павлівна – магістрант; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна пошта: annazbinska@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова І.В. Сугестивний потенціал прецедентних одиниць в українському медійному дискурсі початку ХХІ століття. Вінниця: ДонНУ, 2016.
 2. Каленич В. Інтертекстуальність заголовкових комплексів у медіатекстах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2022. Вип. 44. С. 130-146.
 3. Марчук Л. Транформація фразеологізмів: оцінний аспект. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Філологічні науки. 2019. Вип. 48. С. 189-193.
 4. Медіалінвгістика: словник термінів і понять / Шевченко Л.І., Дергач Д.В., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2014.
 5. Михайленко В.М. Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту. Наукові записки Інституту журналістики.2013. Т.50. С.239-244.
 6. Пашинська Л. Трансформовані стійкі сполучення у заголовках сучасних ЗМІ. Культура слова. 2011. Вип. 74. С. 131-136.
 7. Петренко А. Універсальні та національні прецедентні феномени у заголовках українських медійних видань. Культура слова. 2019. №90. С. 165-175.
 8. Сизонов Д. Нові семантичні відтінки літературної фразеології: "Чорна рада" П. Куліша. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2019. Вип. 39. С. 21-36.
 9. Сизонов Д.Ю. Стилістична трансформація фразеологізмів в українських мас-медіа. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. Вип. 37/3. С. 154-162.
 10. Стишов ОА. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови ЗМІ): монографія. Уиїв, 2003. 388 с.
 11. Теорія медіалінгвістики: підручник / Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021.
 12. Шевченко Л.І. Символи модерної культури в інтертексті слов'янских медіа. Актуальные задачи стилистики. 2018. №4. С. 77-84.
 13. Шевченко Л.І. Прецедентні номени культури в українських медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика.2017. Вип. 34. С. 7-18.
 14. Bell A. Approaches to Media Discourse. London, 1996.
 15. Perrin D. Medienlinguistik. Konstanz: Utb, 2006. 248 p.
 16. Smith L. Idioms of English. London, 1990.

 

ДЖЕРЕЛА

Вінбазар – https://vinbazar.com/news/
Волинь – https://www.volyn.com.ua/
Голос України – http://www.golos.com.ua
Гордон – https://gordonua.com/
INVESTORY.news – https://investory.news
Лівий берег – https://lb.ua/
Medix http://medix.in.ua/
Новоград – https://novograd.city/
ТСН – https://tsn.ua/
Українська правда – https://www.pravda.com.ua/
Україна-Центр – http://uc.kr.ua/

Опубліковано
2023-06-25
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ