Терміносистема сучасної медіалінгвістики в міждисциплінарних контактах

 • Dmytro Syzonov Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-1162-2182

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2023.46.100-111

У статті обґрунтовується теза про інтердисциплінарний характер медіалінгвістики як інноваційної галузі сучасного знання. Медіалінгвістика відтак є інтегральною гуманітарною наукою з вивчення функціонального потенціалу мовних засобів у масовій комунікації. Дослідницький потенціал неонапряму описано і систематизовано в інноваційному лексикографічному виданні "Медіалінгвістика: словник термінів і понять" (Київ, 2013), що дав поштовх проаналізувати терміносистему модерного напряму крізь призму десяти років. Серед перспективних завдань медіалінвгістики називають інтерпретацію мови як інструментарію для моделювання інформації та впливу на суспільну думку, врахування викликів інформаційної доби, вивчення несподіваних ракурсів аналізу мовно-стилістичного ресурсу в медіа та ін. Окреме завдання – становлення та аналіз медіалінгвістичної терміносистеми в контексті дифузності сучасного гуманітарного знання, що й аналізується панорамно в даній статті.

Як і для кожної інноваційної науки, проблемним залишається вироблення й опис терміносистеми, що має відповідати логічності, цілісності, моносемічності, чіткості, вмотивованості, актуальності. Складність у цьому процесі, як зазначено у статті, виявляється у специфічних синкретичних взаємозв'язках медіалінгвістичної терміносистеми з іншими, дотичнимими до неї, галузями – психологією, соціологією, культурологією, правом, кібернетикою, соціальними комунікаціями та ін. На матеріалі медійних словників не тільки української, а й польської, німецької та англійської мов, автором проаналізовані терміни й поняття в зазначених міждисциплінарних контактах, що дозволяє довести інтегральний характер медіалінгвістики та визначити її місце в системі модерних наук соціогуманітарного циклу.

Ключові слова: медіалінгвістика; інноваційна лінгвістика; медіалексикографія; терміносистема; інтегральність науки; неофілологія.

Інформація про автора: Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: dm_sizonov@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Медіалінгвістика: словник термінів і понять / Шевченко Л.І., Дергач Д.В., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2014.
 2. Теорія медіалінгвістики: підручник / Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021.
 3. Шевченко Л.І. Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2013. Вип. 26. С. 3-12.
 4. Шестакова Э. Об основных коллизиях медиалингвистики. Медиалингвистика. 2015. №1(6). С. 122-135.
 5. Gajda S. Terminologia a współczesna rzeczywistość naukowa. Poradnik Językowy. 2020. №5. S. 7-17.
 6. Medienlinguistik 3.0. Formen und Wirkung von Textsorten im Zeitalter des Social Web (Hrsg. C. Baechler, E. M. Eckkrammer, J. Müller-Lancé, V. Thaler). Berlin: Frank und Timme, 2016.
 7. Perrin D. Medienlinguistik. Konstanz: Utb, 2006. 248 p.
 8. Pisarek W. Słownik terminologii medialnej. Kraków, 2006.
 9. Tošović B. Generatovska lingvistika. Beograd: Svet knjige, 2018. 190 s.
 10. Wörterbuch der Medien / W. Posewang, Berlin : Luchterhand, 1996.

 

Опубліковано
2023-06-24
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>