Лінгвістична іміджелогія: дослідницький потенціал

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2023.46.6-17

У статті розглянуто питання про зміну наукових парадигм і стратегій аналізу, формування нових дослідницьких сфер у модерному часі. Прокоментовано актуальні твердження західної епістемології щодо трансформації наукового світогляду з традиційних сфер пізнання на функціональні, комунікативні, синкретичні, характерні для інформаційної доби. З'ясовано логіку аргументації Жаклін Рюс щодо характерних для нового часу кардинальних змін у науці, співмірних із розвитком людства й суспільств.

Проаналізовано сутність інтелектуальних процесів у сучасному мовознавстві, коли на зміну традиційній увазі до системно-структурного опису мови ще з кінця 19 століття формується потужний інтерес до функціональних можливостей мови. Функціональний ресурс мови трактується у статті як іманентна властивість, виявлена у стильових модифікаціях жанрів і текстів.

Водночас стильова поліфонія текстів, необхідність пізнання їх комунікативної згармонізованості з метою та предметністю спілкування породжують у лінгвістиці нові дослідницькі напрями – медіалінгвістику, політичну та бізнесову лінгвістику, лінгвістичну іміджелогію та ін.

Лінгвістична іміджелогія як особлива дослідницька сфера наукових інтересів у філології ще тільки формується як системний напрям. Синкретична за сутністю, лінгвоіміджелогія визначає основні параметри дисципліни – об'єкт, предмет аналізу, стратегії, тактики, прийоми мовної діяльності, специфічні методики аналізу тексту та ін. у дискусіях і неоднозначних формулюваннях.

У статті як модель і можливий критерій для системних лінгвоіміджевих досліджень представлено покликання на перше в названій сфері видання – "Лінгвістична іміджелогія: словник термінів і понять". У книзі концептуально сформовано основні категорії й поняття напряму, представлено наукові дефініції, що спираються на скорельований із іншими напрямами гуманітаристики досліджуваний локус функціонального й комунікативного ресурсу мови інформаційного світу.

Ключові слова: медіалінгвістика, лінгвістична іміджелогія, інтегральні зв'язки лінгвоіміджелогії, стратегії лінгвоіміджелогії, тактики лінгвоіміджелогії, інформаційна доба, Жаклін Рюс.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Лінгвістична експертиза: підручник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов; за ред. Л. І. Шевченко. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021.
  2. Лінгвістична іміджелогія: словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, Д.Ю. Сизонов, Л.В. Шулінова; за ред. Л.І. Шевченко. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 216 с.
  3. Медіалінвгістика: словник термінів і понять / Шевченко Л.І., Дергач Д.В., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2014.
  4. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої наук. Київ: Основи, 1988.
  5. Теорія медіалінгвістики: підручник / Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021.
  6. Шевченко Л., Сизонов Д. Юрислінгвістика в епіцентрі західної науки: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2022. №44. С. 28-47.
  7. Юрислінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В.Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015.
  8. Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique, t. 1. Paris: Gallimard, 1974.
Опубліковано
2023-06-23
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

<< < 1 2