Концепти ВОЛОНТЕР і ВОЛОНТЕРСТВО: історичний контекст та перспективи розвитку (погляд лінгвіста)

 • Larysa Snihur Національна академія Служби безпеки України; кафедра стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики (Україна) https://orcid.org/0000-0001-8412-3734

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.45.109-128

Статтю присвячено етимологічному та лінгвокультурному аналізу концептів ВОЛОНТЕР і ВОЛОНТЕРСТВО. Етимологічний аналіз лексеми-ідентифікатора "волонтер" дозволив визначити основні етапи набуття нею додаткових значень з урахуванням культурно-історичного контексту різних країн. Аналітично розглянуті роботи зарубіжних дослідників – соціологів і психологів, що присвячені типології волонтерських організацій, характеру та формам участі волонтерів у різних соціально значимих подіях, а також етимології розглядуваних понять. Визначено вплив соціальних факторів на набуття лексемою ідентифікатором нових значень, зокрема квазімілітарного. Закцентовано увагу на тому, що в німецькій і східнослов'янських лінгвокультурах існує дві мовні одиниці для позначення людини, яка виконує  роботу на користь іншим за власним бажанням. На основі аналізу українськомовних джерел доведено наявність двох лексем з тотожним значенням – запозичення "волонтер", що прийшло в українську наприкінці ХІХ століття, та лексеми "охотник" – на позначення цивільних осіб, які за власним бажанням виконували дії на користь інших, але його було втрачено ве у ХХ ст. Визначено, що в англійський, німецький, український лінгвокультурах мовна одиниця "волонтер" набула цивільного / квазімілітарного значення і створює опозицію для одиниці з мілітарним значенням. У статті також розглянуто випадки використання мовної одиниці "аналіз концептів ВОЛОНТЕР і ВОЛОНТЕРСТВО продемонстрував їхній волонтер" у сучасному інформаційному просторі. Проведений аналіз концептів ВОЛОНТЕР і ВОЛОНТЕРСТВО довів їх дискурсоутворювальний характер для різних лінгвокультур. З розвитком цивілізаційного суспільства ці концепти набували нових значень, що детально розглянуті в статті.

Ключові слова: концепт, волонтер, етимологічний аналіз, лінгвокультурний аналіз, лексема інформаційний простір, квазімілітане значення.

Інформація про автора: Снігур Лариса Анатоліївна – аспірант кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики; Національна академія Служби безпеки України.

Електронна адреса: larisa.snigur7@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Азгагі М. Громадські організації повинні співпрацювати з громадами. Громадські Організації. 2009. №4. С.27-28.
 2. Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический Словарь. СПб.: Типо-Литография, 1891.
 3. Военно-юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. Н. М. Балашов, А. В. Кудашкина, К. В. Фатеева. Москва: За права военнослужащих, 2008.
 4. Голоскевич Г.К., Правописний словник. Харків: ДВУ, 1929. 628 с.
 5. Горєлов Д.М., Корнієвський О.А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доповідь. Київ: НІСД, 2015.
 6. Дзира Я.І. Словник застарілих та маловживаних слів. Літопис Самовидця. Пояснення слів. Українська література. ХVIII cт. Київ. 1971. 208 с.
 7. Доброволец. Национальный корпус русского языка. [Електр. ресурс]. URL: https://processing.ruscorpora.ru/
 8. Дубровський В.Г. Словник московсько-український. Київ: Рідна мова, 1918. 542 с.
 9. Ємельянов Д.Ю. Особливості реалізації категорії емотивності та інформативності в англомовному волонтерському дискурсі (перекладацький аспект). Суми: СумДУ, 2020.
 10. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Кольсульство, империя и реставрация. [в 8 т.] / Ред. Кареев Н.И. СПб., 1901. Том 4.
 11. Курушина М. А. Семантико-стилістичні особливості лексем "волонтер" і "доброволець" у сучасній український публіцистиці. Волонтерський рух: історя, сучасність, перспективи. Харків. 2015. С. 99-104.
 12. Мазій І.В. Історичні аспекти становлення волонтерської діяльності у соціальній та безпековій сфері в світі та Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 10. [Електр. ресурс]. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1174
 13. Плехов А.М., Шапкин С.Г. Словарь военных терминов. Москва: Воениздат, 1988.
 14. Словник української мови / Білодід І.К. (ред.) та ін. [В 11 т.]. Київ: Наукова думка, 1970-1980. Т.1.
 15. Фешовець О. Ірландська республіканська армія. Стратегія і тактика. Львів: Астролябія, 2018. 159 с.
 16. Филипова Т.А. Лингвосемиотика англоязычного волонтерского дискурса: диссертация ... кандидата филолог. наук: 10.02.04. Волгоград, 2014.
 17. Bardon J. A History of Ulster. Belfast: The Blackstaff Press, 2005.
 18. Bundesfreiwilligendienstgesetz. BFDG [Електр. ресурс]. URL: https://www.bundes-freiwilligendienst.de/gesetz/
 19. Freiwillige. Korpusbelege. Historische Korpora. [Електр. ресурс]. URL: https://www.dwds.de/r/?corpus=dtaxl&q=Freiwillige
 20. General Assembly Resolution 52/17. January, 2002. Р. 3. [Електр. ресурс]. URL: https://www.unv.org/sites/default/files/ARES52-17.pdf
 21. International Volunteer Day for Economic and Social Development: resolution/ adopted by the General Assembly. [Електр. ресурс]. URL: https://www.un.org/en/observances/volunteer-day/background
 22. Johnson S. A dictionary of the English language. 1818. [Електр. ресурс]. URL: https://archive.org/details/dictionaryofengl02johnuoft/page/n1009/mode/2up?view=theater
 23. Maher N. Nature's New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement. New York: OxfordUniversity Press, 2008.
 24. {A} minute man. Encyclopedia Britannica. Cambridge University Press, 1911. [Електр. Ресурс]. URL: https://www.britannica.com/topic/minuteman
 25. Paley B. The Origins of the Word "Volunteer". 2020. [Електр. ресурс]. URL: https://patimes.org/the-origins-of-the-word-volunteer/
 26. Skeat W. An etymological dictionary of the English language. Oxford Clarendon Press, 1888. [Електр. ресурс]. URL: https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft
 27. Tendrich, L.Women in the American Civil War, 2 vols. Santa Barbara, CA: ABC CLIO, 2008.
 28. The fundamental principles of the international Red Сross and Red Сrescent movement. [Електр. ресурс] URL:http://ifrc-media.org/interactive/wp-content/uploads/2015/12/FP-brochure-2015.pdf 
 29. World War I and the American Red Cross [Електр. ресурс].URL: https://www.redcross.org/content/dam/redcross/National/history-wwi.pdf

 

Опубліковано
2022-12-24
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ