Рекламна комунікація у фаховому аналізі лінгвіста-експерта

 • Dmytro Syzonov Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-1162-2182

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.45.15-26

У статті проаналізовані сучасні параметри рекламної комунікації в контексті лінгвістичної експертології та юрислінгвістики. Реклама розглядається як інформаційний продукт, призначений формувати та підтримувати думку рекламних споживачів, впливати на реципієнта в маркетингових цілях, а тому може ставати об'єктом аналізу лінгвіста-експерта. Рекламну комунікацію часто інтерпретують як потужний інструмент впливу на масову свідомість, що веде до правової оцінки текстів реклами. Автором визначені фахові межі лінгвіста-експерта, який працює з рекламним текстом, а також описані параметри конфліктності в рекламі, її статус в законодавчому полі та медійній реальності. Пропонується виокремити спеціальний тип лінгвістичної експертизи рекламного тексту (за функціонально-комунікативним параметром), що уможливлює подальший пошук медіа- та юрислінгвіста із зазначеної проблематики. Особлива увага звернена на юридичний статус лінгвістичної експертизи рекламного тексту, що регламентується низкою законів України ("Про рекламу", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та ін.) та супровідними юридично-правовими документами, пдзаконними актами, угодами про міжнародну співпрацю та ін. Закцентувано увагу на різних типах реклами (інформативна, іміджева, роз'яснювальна, нагадувальна та ін.) та видах, що корельовані законодавством (внутрішня, зовнішня, соціальна, комерційна та ін.). Прокоментовано також законодавчо закріплені види реклами – добросовісної та недобросовісної, дискримінаційної, порівняльної та ін., мовні характеристики яких стають предметом аналізу лінгвіста-експерта.  Отже, реклама як потужне джерело вербальних та невербальних маніпулятивних стратегій, що можуть вводити в оману потенційного споживача, розглядається не тільки з позиції медіааналітики, а і юрислінгвістики та лінгвоекспертології. 

Ключові слова: рекламна комунікація; юрислінгвістика; лінгвістична експертиза; інноваційна лінгвістика; неофілологія.

Інформація про автора: Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: dm_sizonov@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Загнітко А.П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2012. Т. 4.
 2. Закон України "Про рекламу". URL: https://zakon.rada.gov.ua/
  laws/show/270/96-вр#Text
 3. Кутуза Н. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018.
 4. Лінгвістична експертиза: підручник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов; за ред. Л. І. Шевченко. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021.
 5. Сизонов Д.Ю. Фаховий аналіз медійної фразеології в юрислінгвістичному аспекті. Одеський лінгвістичний вісник: спецвипуск. 2017. С. 195-200.
 6. Теорія медіалінгвістики: підручник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов; за ред. Л. І. Шевченко. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021.
 7. Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2020. Вип. 41. С. 8-23.
 8. Юрислінгвістика: словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В.Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015.
 9. Ogilvy D. On Advertising. London: Vintage, 1985.
Опубліковано
2022-12-24
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ