Семантично-функціональні особливості лексики тавромахії в контексті когнітивного й лінгвокультурологічного підходів

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.156-184

  • Aytan Aliyeva Азербайджанський Університет мов; кафедра іноземних мов (Азербайджан)

Анотація

Стаття присвячена інтерпретації та дослідженню семантично-функціональних особливостей фразеологічних одиниць і паремій, пов'язаних із лексикою тавромахії, в контексті когнітивного та лінгвокультурологічного підходів. Tавромахія, відома як "мистецтво кориди", є невід'ємною частиною іспанської культури. Корида має глибоке історичне коріння і є особливим святом   іспанського народу. Вона увійшла в національну свідомість іспанців, а отже, відбивається в усіх формах їх життя. Це, у свою чергу, призвело до відображення лексики тавромахії в мові. Терміни таврамахії складаються з чотирьох рівнів відповідно до використання в мові: слова стосуються спеціальної галузі тавромахії та використовуються тільки при описі бою биків; образні слова тавромахії, які можуть використовуватися як метафори в інших галузях; слова, використовувані в літературі; слова тавромахії, активно вживані в розмовній мові. Лінгвокультурологічний підхід у контексті когнітивної лінгвістики є новим етапом у вивченні взаємозв’язку мови, мислення та культури. Лінгвістичні та семантичні аспекти когнітивізму більш широко виявляються у фразеологічних одиницях і пареміях. У статті ми спробуємо дослідити фразеологізми та паремії, що стосуються тавромахії та використовуються в розмовній мові, тобто одиниці четвертого рівня використання лексики тавромахії в мові. Відомо, що фразеологічна система – це мовні одиниці, які мають велике значення з погляду розуміння рівня національної мовної свідомості людей. Фразеологічні одиниці та паремії можна розглядати як цінні лінгвокультурологічні джерела, оскільки повсякденний спосіб життя, світогляд, традиції мовних носіїв чітко відображені у фразеологічній системі за допомогою метафоричного кодування. Лексика тавромахії в цій галузі набуває нових конотативних значень і використовується в розмовній мові, щоб допомогти передати ідею та смисли більш точно, лаконічно та виразно.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, лингвокультурологія, тавромахія, фразеологічні одиниці, паремії.

Інформація про автора: Алієва Айтен Зіятхан – дисертант Національної академії наук Азербайджану; викладач кафедри іноземних мов; факультет перекладу та культурології; Азербайджанський Університет мов; Баку, Азербайджан.

Електронна адреса: aytanaliyeva@yahoo.com

Опубліковано
2019-02-01
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ