Стилістична симетрія в Мефодіївському перекладі Пісні над Піснями

 • Juliya Dyadyshcheva-Rosovetska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4366-3587

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.59-75

Статтю присвячено аналізу стилістичної симетрії у Мефодіївському перекладі Пісні над Піснями. Дослідження було проведено з позиції досить несподіваної, а саме лінгвофольклориста. Обґрунтування такого підходу полягає в тому, що йдеться про фольклорний за походженням текст, збірник весільних пісень, який згодом зазнав вишуканого літературно-книжного оброблення. Зроблено висновок, що знайдені тут реалізації поетичного прийому стилістичної симетрії ґрунтуються на однотипній синтаксичній побудові членів, які її складають. Частини цієї конструкції подано як семантичні доповнення один до одного. Знайдено схожі за синтаксичною будовою суміжні конструкції з піднесеними змалюваннями та оспівуваннями наречених, їхньої краси та досконалості, кохання. На основі вивченого матеріалу встановлено, що, хоч у всіх знайдених прикладах компоненти стилістичної симетрії і не тотожні, як вимагає логіка прийому, проте в деяких із них в другому члені зберігається у крайньому разі третина словесного матеріалу першого. Закономірно, що в такому поетичному тексті, як Пісня над Піснями, можна було чекати натрапити на значну кількість тропів і в складі словесного втілення стилістичного прийому, основаного на семантичному паралелізмі. Справді, у переважній більшості прикладів їх було зафіксовано в обох частинах стилістичної симетрії. Це порівняння, метафори, епітети, алегорії, гіперболи, високохудожні парафрази тощо. Двічі стилістичну симетрію побудовано на антитезі, зокрема її було знайдено в похвалі нареченій. З'ясовано, що стилістичну симетрію в Пісні над Піснями продуктивно досліджувати з точки зору способів вияву експресивності синтаксису: як, за допомогою яких засобів у суміжних синтаксичних конструкціях відображуються схожі або тотожні емоції людини. Що ж до відтворення цього близькосхідного стилістичного прийому в Мефодіївському перекладі Пісні над Піснями, то воно демонструє неперевершені гармонійні зразки експресивної виразності та оригінального варіювання думки.

Ключові слова: стилістична симетрія, Пісня над Піснями, лінгвофольклористика, лінгвостилістика, поетика, біблеїстика, тропи.

Інформація про автора: Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: dyadros@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аверинцев С. С. Древнееврейская литература. История всемирной литературы. Том первый. Москва : Наука, 1983. С. 271–302.
 2. Алексеев А. А. К определению объема литературного наследия Мефодия (Четий перевод Песни песней). Труды отдела древнерусской литературы. Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1983. Т. ХХХVІІ. С. 229–255. [Електр. ресурс] : http://odrl.pushkinskijdom.ru/
  LinkClick.aspx?fileticket=8OROSOCkQCE%3d&tabid=2283
 3. Біблія. Старий заповіт. Переклад І. Огієнка [Електр.ресурс] : http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/kniga-pesni-pesnej-solomona.html#g4
 4. Біблія. Старий заповіт. Переклад І. Хоменка [Електронний ресурс] : http://ukrbible.at.ua/
 5. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / Репринт 5-го издания 1899 г. Москва, 1991. 1371 с.
 6. Данилевская Н. В., Трошева Т.Б. (2011). Стилистические ресурсы синтаксиса (синтаксическая стилистика). Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. 2-е изд., стереотип. Москва : Флинта: Наука. С. 474-482.
 7. Десницкий А. С. Поэтика библейского параллелизма. Москва : Библейско-богословский Институт св. апостола Андрея, 2007. 554 с.
 8. Дядищева-Росовецкая Ю. Б. Своеобразие экфрасиса в Мефодиевом переводе Песни песней. Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения [коллективная монография]. Siedlce, 2018. С. 532-546.
 9. Дядищева-Росовецька Ю. Б. Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2021. Вип. 42. С. 121-139.
 10. Иванов М. С. Библейская стилистическая симметрия. Журнал Московской Патриархии. 1981. С. 69-72. [Електр. ресурс] : https://www.bible-mda.ru/old/e-books/html/ivanov_ms-biblical-poetry.html
 11. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е, дополн. Москва : Наука, 1979. 358 с.
 12. Никольский Н. М. Царь Давид и псалмы. Санкт-Петербург : Типография Ю. Н. Эрлиха, 1908. 83 с. (Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики. Кн. 7).
 13. Росовецкий С. Эпическое своеобразие украинских народных дум. Studia Litterarum. 2018. Т. 3, № 1. С. 282–301.
 14. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні : підручник. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2008. 624 с.
 15. Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.; под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. Санкт-Петербург:Типография "Новое дело", Брокгауз-Ефрон, 1900. Т. 31 (61). 472 с. [Електр. ресурс] : https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003924199?page=403
  &rotate=0&theme=white
 16. GаlbiatiE., Piazza A. Mieux comprendre la Bible et ces passages difficiles. Traduit de l'italien par Н. de Ganay. Paris : Mame, 1956.
 17. К[ö]nig Ed. Hebräische Rhythmik. Halle, 1914.
 18. Nestle – Aland. Septuaginta Graece. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. [Електронний ресурс] :https://manuscript-bible.ru/greek.htm
 19. Slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha: Nakladatelství československé Akademie ved., 1966–1997 / Словарь старославянского языка. В 4 тт. / Репринт с издания Чешской Академии наук (1966–1997). Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2006. [Електр. ресурс] : https://ksana-k.ru/?p=812
Опубліковано
2021-12-26
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##