Сакральні номінації в текстах про національно-визвольний рух України: компаративний підхід

 • Liliya Bachun Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; кафедра загального мовознавства та слов’янських мов (Україна) https://orcid.org/0000-0002-5023-795X

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.140-162

У статті висвітлено основні положення теолінгвістики, її визначальні критерії та об'єкт дослідження. Викладено теоретичні основи поняття релігійного дискурсу і його зв'язку із етноцентричністю аналізованого матеріалу. Здійснено порівняльний аналіз особливостей використання семантико-асоціативної вмотивованості кореферентів сакрального типу в дванадцяти текстах творів про національно-визвольний рух України першої половини XX ст. із їхнім функціонуванням у тексті Святого Письма. Категоріально аналізовані назви сакральних кореферентів поділяються згідно із есхатологічно-онтологічним конотативним спрямуванням, позначенням церковно-релігійних речей ужитку і назв пасіонарного сакрального типу. З'ясовано варіативний складник функціонування біблійних антропонімів (святий Петро, Йосип Ариматейський та Іван Хреститель) у текстах творів про національно-визвольний рух України і різних перекладів Святого Письма. Компаративний підхід дав змогу порівняти функціонування сакрально зумовлених кореферентів у текстах історичних творів та набуття ними концептуально-означальних характеристик у тексті Святого Письма. Виділено дев'ять назв біблійних антропонімів у аналізованих дванадцяти текстах творів про національно-визвольний рух України, які зумовлюють об'єктивацію сакральної концептосфери. Визначено варіативну складову найменувань трьох біблійних антропонімів (святий Петро, Іван Хреститель і Йосиф Ариматейський) через призму їхнього функціонування в текстах історичних творів та в різних текстах перекладів Святого Письма. З'ясовано функціонально-стилістичні особливості використання письменниками старозавітніх та новозавітніх прецедентних біблійних найменувань і їхні спільні та відмінні риси функціонувань у текстах різних перекладів Святого Письма. Категорія функціональності сакральних онімів реалізується через конотативно-асоціативні нашарування лексем (Єремія і лексичні одиниці плач, ридання; цар Давид ‒ псалми), порівняння (Мойсей ‒ Іван Франко), діяльнісні характеристики (зрада Юди) і ототожнення Адама із гріхопадінням, а Христа із життям вічним.      

Ключові слова: конотативність, концепт, кореферент, релігійна лінгвістика, теолінгвістика, прецедентний біблійний антропонім

Інформація про автора: Бачун Лілія Ігорівна – аспірант кафедри загального мовознавства і  слов'янських мов; факультет філології та журналістики; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Електронна адреса: ba4unliliya@gmail.com

 

 1. Беккер Й.-М. Как слова становятся именами, а имена словами? Słowo. Tekst. Czas: Frazeologia w idiolekcie I systemach jȩzykowsłowiańskich (W 200 rocznicȩ urodzin Tarasa Szewczenki). Szczecin – Greifswald, 2014. T. 2. S. 401-
 2. Брокгауз-Фритц Р., Герхард М. Бибблейская Энциклопедия Брокгауза. Кременчуг, 1999. 1008 с.
 3. Бучко Д.Г., Ткачова Н.В. Словник української ономастичної термінології. Харків, 2012. 256 с.
 4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лигвостноведческая теория слова. Москва : Русский язык, 1980. 320 с.
 5. Гадомский А.К. К проблеме определения теолингвистики. Ученые записки ТНУ. 2004. 17(56). № 1: Филологические науки. С. 63-69.
 6. Дзюбишина-Мельник Н. Ще один стиль української літературної мови. Культура слова. 1994. Вип. 45. С. 14-
 7. Космеда Т.А., Осіпова Т.Ф., Піддубна Н.В. Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців: [монографія] / За наук. ред. проф. Т.А. Космеди. Харків-Познань-Дрогобич: Коло, 2015. 312 с.
 8. Костів К. Словник-довідник Біблійних Осіб, Племен і Народів. Торонто : Друкарня Гармоні, 1982. 426 с.
 9. Малинович Ю.М. Семантика эгоцентрических категорий в концептуальной модели естественного языка. Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. Материалы Всероссийской науч. конф., посвященной 50-летию ИГЛУ. Иркутск: ИГЛУ, 1998. С.116-
 10. Піддубна Н.В. Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світу (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [монографія]. Харків : Майдан, 2019. 456 с.
 11. Синельникова Л.М.Концепт толерантність в проекції на сучасну суспільну свідомість. Наукові записки Луганського національного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Вип. 6. С. 38‒48
 12. Степаненко В. А. Теолингвистика? — Да, теолингвистика! Вестник ИГЛУ. Т.1. C. 221–226.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
МОВОЗНАВЧА АСПЕКТОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ